Müzikbir Meslek Birliği Tüzük

MÜZİKBİR BAĞLANTILI HAK SAHİBİ FONOGRAM YAPIMCILARI MESLEK BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Birliğin adı, Merkezi ve Faaliyet Alanı
Madde 1- 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 4630 sayılı Kanunla değişik 42 nci maddesi ve “Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük” hükümlerine göre merkezi Klodfarer Cad. No.6 Kat.2 Sultanahmet/İstanbul’ da olmak üzere MÜZİKBİR Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği adı altında bir meslek birliği kurulmuştur. 

Bu meslek birliği, Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük’ün 7.maddesi uyarınca Fonogram Yapımcıları alanında faaliyet gösterir.

Tanımlar 
Madde 2 - Bu Tüzükte:

a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığı,

b) Federasyon: Kanun ve Tüzük hükümlerine göre kurulan fikir ve sanat eseri sahipleri ile bağlantılı hak sahipleri birlikleri üst kuruluşları,

c) Meslek Birliği (Birlik): Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahiplerinin ortak çıkarlarını, korumak, kanunla tanınmış hakların idaresini ve takibini, alınacak ücretlerin tahsilini ve hak sahiplerine dağıtımını sağlamak üzere Kanun ve Tüzük hükümlerine göre kurulmuş birlik,

d) Kanun: 05.12.1951 tarihli 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu,

e) Tüzük: Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük,

f) Bağlantılı Hak Sahibi: Eser sahibinin manevi ve mali haklarına zarar vermemek kaydıyla eser sahiplerinin haklarına komşu hak sahibi olan icracı sanatçılar, fonogram yapımcıları ve radyo-televizyon kuruluşları ile filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren film yapımcıları,

g) Mali Hak Sahibi: Eser sahibi ile kanunun 48 inci maddesi çerçevesinde mali hakları kullanma yetkilerini devralmış gerçek veya tüzel kişiler, anlamında kullanılmıştır.

Birliğin Amacı
Madde 3 - Müzikbir Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği’nin amacı,

a) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun 4630 sayılı yasayla değişik 80.maddesince bir icra ürünü veya sair sesleri ilk kez tespit eden ve eser sahipleri ile icracı sanatçılardan mali hakları kullanma yetkisini 52.maddeye uygun şekilde devralan fonogram yapımcılarının ortak çıkarlarını korumak ve bu Kanun ile tanınmış hakların idaresini ve takibini, alınacak ücretlerin ve tazminatların tahsilini ve hak sahiplerine dağıtımını sağlamak,

b) Toplumda telif kültürü ve bilincinin yaygınlaştırılmasını sağlamak,

c) Dijital ortam da dahil olmak üzere korsanlıkla etkin mücadelede, başta diğer meslek birlikleri olmak üzere Bakanlık ve diğer kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

d) Fonogram yapımcılığının önündeki engelleri kaldırmak, yapımcılığın gelişmesini, kurumsallaşmasını sağlamak için gerekli çalışmalarda bulunmak.

Birliğin Kurulması
Madde 4 - Tüzüğün 8 inci maddesinde öngörülen şartları yerine getirerek Bakanlığa başvuruda bulunan bu birlik, söz konusu madde gereğince Bakanlık tarafından izin verilmesinden sonra faaliyette bulunabilir. 

Bakanlıkça, kuruluş bildirisi ve eklerinde, Birlik Tüzüğü ve kurucuların hukuki durumlarında mevzuata aykırılık veya noksanlık saptandığı takdirde Birlik, tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde bu aykırılık veya noksanlıkları giderir. Aksi halde, Bakanlıkça Birliğin feshi için genel hükümlere göre dava açılır.

Geçici Yönetim Kurulu
Madde 5- Geçici yönetim kurulu birlik organlarının oluşmasına kadar Birliğin işlerini yürütür ve Birliği temsil eder. Ayrıca, üyelik niteliklerine ilişkin ölçütleri belirler. 

Geçici yönetim kurulu, işlerin gereğine ve niteliğine göre genel kurula tanınan yetkileri kullanabilir.

Tüzel Kişilik
Madde 6 - Bu Birlik, 5846 sayılı kanunun değişik 42 nci maddesi uyarınca Bakanlıkça hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca onaylanan Tip Statüye uygun biçimde düzenlenmiş Tüzüğünün eklendiği kuruluş bildirisinin Bakanlığa verilmesiyle tüzel kişilik kazanır.

Birliğin İlk Genel Kurul Toplantısı
Madde 7 - Birlik, Bakanlığa başvuru tarihinden ve en geç faaliyet izni verilmesinden itibaren altı ay içinde ilk genel kurul toplantısını yapmak ve organlarını oluşturmak zorundadır. Bu zorunluluğa uyulmaması halinde, birliğin feshi için Bakanlıkça genel hükümlere göre dava açılır. 

İlk genel kurul toplantısının yapılabilmesi için Tüzükte öngörülen asgari kurucu üye sayısı kadar asıl üyenin toplantıda hazır bulunması gereklidir.

Üyelerin Temsili ve Hakların Takibi
Madde 8 - Birlik, kamu kurum ve kuruluşları, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri ile ilişkilerinde, birliğe kayıtlı bağlantılı hak sahiplerinin haklarının takibinde, üyelerinin devrettikleri haklar çerçevesinde yetkilidir.

Üyeler, birliğe devretmedikleri haklarını bireysel olarak takip edebilirler. Üyelerin kanunla tanınmış hakları ülke içinde Tüzük gereğince kurulan birlikler dışında başka birlik, dernek ve benzeri kuruluşlar tarafından takip edilemez.

Eser, İcra, Tespit ve Yayınları İzlemek
Madde 9 - Birlik, üyelerine ait fikir ve sanat eserlerinin, icralarının tespitlerinin ve yayınlarının kullanılmasını izlemek ve izinsiz kullananlar için gerekli girişimlerde bulunmakla yükümlüdür. 


Birliğin Faaliyetleri
Madde 10 - Birlik amacına ulaşmak için, mevzuatın verdiği imkanlar içinde aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Üyelerin her türlü kurum ve kuruluşlarda haklarını idare etmek, izlemek, korumak, idari ve yargı yollarına başvurmak,

b) Üyelerinin tespitlerinin kullanımından doğan telif ücretleri ile tazminatların tahsilini sağlamak,

c) Yurtiçinde ve yurt dışında kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri ile idari ve mesleki ilişkiler kurmak,

d) Mesleki yayınlar yapmak, üyelerine ve üyeleri dışındaki kişilere faaliyet alanına ilişkin kurslar açmak,

e) Üyelerine sosyal tesisler kurmak, lokal açmak ve bunları işletmek,

f) Üyeleri için yardım sandığı kurmak ve diğer sosyal hizmetleri gerçekleştirmek,

g) Üyelerinin tespitlerinin ve her biçimdeki nüshalarının ticari amaçlarla kullanılmasını kontrol ve takip etmek, izinsiz kullanımları önlemek,

h) Üyelerinin tespitlerinin kullanımına ilişkin sözleşmelerin yapılmasına, uygulanmasına ve uyuşmazlıkların giderilmesine yönelik çalışmalarda bulunmak ve diğer meslek birlikleriyle işbirliği yapmak,

i) Meslek Birliğinin özelliğine göre yapılacak diğer faaliyetler:

i-a) Üyelerinin tespitlerini, yasal olmayan yollarla üreten, çoğaltan, yayan, umuma ileten, ithal veya ihraç eden kişi ve kuruluşlarla yapılacak mücadelede, icabında diğer meslek birlikleriyle işbirliği yapmak, Birlik yelerinin ve üye olmasa da bu konuda menfaati olan kişilerin de katılabileceği fon oluşturmak, fonda toplanacak parayı bu mücadelede kullanmak,

i-b) Fonogram yapımları ile ilgili mesleki eğitim sağlayacak ve yetenekli eleman yetiştirecek çalışmalar yapmak, tesisler kurmak,

i-c) Yasal düzenlemeler çerçevesinde yapacağı karşılıklı anlaşmalar gereğince eser sahibinin haklarını, bağlantılı hak sahibi yabancı uyruklu kişilerin haklarını Türkiye’de korumak, izlemek ve onlar adına doğacak telif ve tazminat ile eser sahibinin haklarına bağlantılı haklardan kaynaklanan ücretlerin tahsilini sağlamak,

Meslek Birliğinin Kurucuları
Madde 11
- Birliğin asıl üye olma vasfını haiz ve Tüzükte öngörülen yeter sayıdaki kurucularının ad ve soyadları, doğum yerleri, doğum tarihleri, meslek veya sanatları, uyrukları, ikametgahları, nüfus cüzdanı örnekleri, tüzel kişiler için ticaret sicil kaydı, vergi numaraları ve birliğe asıl üye olabilme niteliklerini taşıdıklarını gösteren imzalı beyanları ilişikte yer almaktadır (Ek-1).


İKİNCİ BÖLÜM
Birlik Üyeliği

Üye Olma Hakkı ve Yükümlülükleri
Madde 12 
- Tüzükte öngörülen nitelikleri taşıyan herkes Birliğe üye olabilir. Üyeler, Tüzüğün 13 üncü ve 14 üncü maddelerinde öngörülen kısıtlamalar dışında eşit haklara sahiptirler. Hiç kimse Birliğe üye olmaya veya Birlikte üye kalmaya zorlanamaz. Tüzel kişilerin üye olabilmeleri Türk yasalarına göre kurulmuş olmaları koşuluna bağlıdır. Bu Birliğe üye olanlar, Tüzük gereğince aynı alanda faaliyet gösteren başka bir birliğe üye olamazlar. Fonogram yapımcıları, yapımcılığını üstlendikleri eser çeşitleri bakımından farklı birliklere üye olabilirler. Üyeler, genel kurulca belirtilen giriş ve yıllık aidatı ödemekle yükümlüdürler.

Üyelik Türleri
Madde 13 - Birlikte, asıl üye, yararlanan üye ve aday üye olmak üzere üç tür üyelik vardır. 

Asıl Üye
Madde 14
- Birliğe asıl üye olabilmek için aşağıdaki nitelikleri taşımak gerekir:
a) Bağlantılı hak sahibi gerçek veya tüzel kişi olmak,
b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
c) Birliklerin koyacağı ölçütlere uygun olmak,
d) Yapımcı bakımından en az altı aydan beri ticaret siciline kayıtlı olarak fiilen üretimde bulunmak,

Yararlanan Üye
Madde 15
- Yararlanan üyeler aşağıda gösterilmiştir:
a) Fonogramı meydana getirmeyen ancak, miras ya da devren iktisap yoluyla veya doğrudan fonogramın mali haklarını kullanma yetkisine sahip olan kişiler,
b) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmayanlar adına velileri yada vasileri.

Yararlanan üyeler Birlik organlarında görev alamazlar, oy kullanmamak koşuluyla genel kurula katılabilirler.

Aday Üyeler
Madde 16
- 14 üncü maddenin (d) bendinde sayılanlar, altı ay süreyle aday üye olabilirler. Bu süre içinde genel kurulda oy kullanamaz ve yönetim organlarında görev alamazlar, yönetim kurulu kararı ile altı aydan sonra asıl üyeliğe geçebilirler. 

Üyelik Başvuru ve Kabulü
Madde 17
- Üye olmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, Birliğe yazılı olarak başvururlar. Kanunda, Tüzükte ve Birlik Tüzüğünde öngörülen nitelik ve ölçütleri taşıyanlar üyeliğe kabul edilirler. Başvurular yönetim kurulunca karara bağlanır ve başvuru tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili yazı ile duyurulur.

Üyeliğe kabul edilenler asıl, yararlanan ve aday üyeler için ayrı ayrı tutulan deftere sıra numarası ile yazılırlar.

Üyelik Uyuşmazlığı
Madde 18 
- Başvuranın hangi birliğe üye olabileceği konusunda birlikler arasında çıkacak uyuşmazlıklar, o alanda kurulmuş olan federasyonca karara bağlanır. Bu alanda federasyon kurulmamışsa uyuşmazlık Bakanlık kararı ile çözümlenir. Birlik ile üyeleri arasındaki üyelikle ilgili uyuşmazlıklar Birlik genel kurulunda çözümlenir.


Üyeliğin Sona Ermesi ve İlişkilerin Tasfiyesi
Madde 19
- Üyelik, ölüm, tüzel kişiliğin sona ermesi, üyelikten çekilme veya üyelikten çıkarılma ile sona erer. Bu durumda, üyelik kaydı yönetim kurulu kararı ile açıklaması da yapılarak defterden silinir. 
Üyeliği sona erenler ile Birliğin karşılıklı yükümlülükleri, yetki belgelerinin sonuncusunun süresinin bitiminden itibaren bir yıl süre ile devam eder. 


Üyelikten Çekilme
Madde 20
- Üyeler, yazılı başvuru ile Birlik üyeliğinden çekilme isteğinde bulunabilirler. Üyelik, bu başvuruyla sona erer. 

Üyelikten Çıkarma ve İtiraz
Madde 21
- Asıl, yararlanan ve aday üyeler aşağıdaki hallerde yönetim kurulunun önerisi ve haysiyet kurulu kararıyla üyelikten çıkarılırlar:
a) Kasıtlı eylem ve davranışlarıyla birliğin çalışmasına, amaçlarını gerçekleştirmesine engel olmak,
b) Yazılı uyarıya rağmen bir yıl süresince üyelik ödentisini vermemek,
c) Yetki belgesine aykırı davranışlarını, yazılı uyarıya rağmen sürdürmek, 
d) Asıl üyeler yönünden, özür bildirmeksizin arka arkaya üç genel kuruluna katılmamak.

Çıkarılma kararı noter aracılığıyla yedi gün içinde ilgiliye bildirilir.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Birlik Organları

Birlik Organları
Madde 22 
- Birliğin zorunlu organları şunlardır:
a) Genel Kurul,
b) Yönetim Kurulu,
c) Denetleme Kurulu,
d) Teknik-Bilim Kurulu,
e) Haysiyet Kurulu.

Birliğin ihtiyaçları doğrultusunda genel kurul kararı ile ihtiyari organlar oluşturulabilir.

Genel Kurul
Madde 23
- Genel kurul birliklerin asıl üyelerinden oluşur.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Madde 24 
- Genel kurulun görev yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

a) Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Teknik-Bilim Kurulu ve Haysiyet Kurulunun asıl ve yedek üyelerini seçmek,

b) Federasyona katılma kararı almak ve federasyon genel kuruluna katılacak temsilcileri seçmek,

c) Üyelik türüne ilişkin uyuşmazlıkları karara bağlamak,

d) Bütçe tasarısını görüşmek ve karara bağlamak,

e) Kurullarca öngörülen raporları incelemek ve karara bağlamak,

f) Yönetim kurulunun hesaplarını incelemek ve ibra etmek,

g) Merkez müdürlüğü ile şube açılmasına veya kapatılmasına karar vermek,

h) Taşınmaz mal alınması ve satılması, bunlar üzerinde aynı haklar tesis edilmesi için yönetim kuruluna yetki vermek,

i) Birlik tüzüğündeki değişiklik önerileri ile yönerge önerilerini karara bağlamak,

j) Giriş ve yıllık ödenti miktarı ile tahsil olunacak ücret ve tazminatlardan alınacak birlik payını belirlemek,

k) Birliğin aynı amaçlı uluslararası kuruluşlara katılması veya bunlarla işbirliği yapması konularında karar vermek,

l) Yönetim kurulunun genel kurulda incelenmesini önerdiği hususları görüşmek ve karara bağlamak,

m) Üyelik niteliklerine ilişkin ölçütleri belirlemek,

n) Üyelerine ait tespitlerin izinsiz kullanımıyla ilgili tedbirleri saptamak,

o) Mevzuat ve Birlik Tüzüğü ile verilmiş diğer görevleri yapmak.

Genel Kurula Uygulanacak Hükümler
Madde 25 
- Tüzüğün “Genel Kurulun Toplanması” başlıklı 23 üncü “Genel Kurulun Toplantıya Çağrılması” başlıklı 24 üncü ve “Toplantı Yeter Sayısı ve Yapılış Usulü” başlıklı 25 inci maddeleri hükümleri bu birlik hakkında da uygulanır.

Yönetim Kurulu
Madde 26 
- Yönetim kurulu genel kurulca asıl üyeler arasından iki yıl için gizli oyla seçilen en az beş üyeden oluşur. Ayrıca üye sayısınca yedek üye seçilir.

Yönetim kurulu, seçimi izleyen üç gün içinde asıl üyeler arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sayman üye seçer.

Kurul, başkanın, yokluğunda yardımcısının çağrısıyla ayda en az bir kez toplanır.


Yönetim Kurulu Toplantı ve Karar Yeter Sayısı
Madde 27 - Yönetim kurulu, en az üç üyeyle toplanır. Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğuyla alınır. Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan üyelerin yönetim kurulu üyeliği düşer.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 28 
- Yönetim kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

a) Eser sahipleri ile bağlantılı hak sahiplerinin ortak çıkarlarını korumak, haklarının idaresi ve takibi için gerekli çalışmaları yapmak ve üyelerin haklarına tecavüz durumunda ilgili mercilere başvurmak,

b) Genel sekreter ile merkez ve şubelerde çalışacak personeli görevlendirmek, görevlerine son vermek, bunların özlük ücret , sosyal hakları ve çalışma esasları ile diğer hususlara ilişkin usul ve esasları belirlemek,

c) Bütçeyi hazırlamak ve genel kurula sunmak,

d) Birlik tüzüğünde yapılacak değişiklik önerilerini hazırlamak ve genel kurula sunmak,

e) Birlikçe tahsil olunacak tazminat ve telif ücretlerinden kesilecek birlik payına ve kullanım tarzlarına ilişkin tarifeleri yapmak ve genel kurula sunmak,
 
f) Bir tespit üzerinde birden çok hak sahipliği durumunda anlaşmazlık halinde ücret dağıtıma ilişkin paylaşım yönergesini düzenleyerek genel kurula sunmak,

g) Asıl üyelik, yararlanan üyelik ve aday üyelik başvurularını karara bağlamak,

h) Merkezin ve şubelerin çalışma ve işleyişi ile hak izlemeye ilişkin yönergeleri hazırlamak ve genel kurula sunmak,

i) Birliğin izleyeceği haklar için gerekli olan sözleşme tipleriyle, hak sahiplerine yardımcı olmak üzere onların ilgililerce yapacakları sözleşme tiplerini hazırlamak,

j) Genel kurul kararlarının ve denetleme kurulu raporlarının birer örneğinin kurula verilmesini izleyen üç gün içinde Bakanlığa göndermek,

k) Kuruluş amaçlarıyla ilgili konularda Bakanlıkla işbirliği yapmak, Birlikçe gerçekleştirilecek etkinlikleri Bakanlığa bildirmek,

l) Kanunun 81 inci maddesi gereğince kurulacak komisyonda görev alacak Birlik temsilcilerini tespit etmek,

m) Üyelerin haklarının tecavüze uğraması halinde, Kanunun 75 inci maddesinde öngörülen şikayet yetkisini kullanmak,

n) Mevzuat ve Birlik Tüzüğüyle verilen diğer işleri yapmak.

Birliğin Temsili
Madde 29 
- Birlik yönetim kurulu başkanı tarafından temsil edilir.

Temsil yetkisi, gerektiğinde yönetim kurulu kararıyla üyelerden bir ya da birkaçına devredilebilir.

Hakların izlenmesinde, birliğin kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve üçüncü kişilerle ilişkilerinde genel sekretere ve şubelerin en yüksek görevlisine, yönetim kurulu kararıyla imza yetkisi verilebilir.


Denetleme Kurulu
Madde 30 
- Denetleme Kurulu, genel kurulca asıl üyeler arasından ki yıl için gizli oyla seçilen en az üç üyeden oluşur. Ayrıca asıl üye sayısınca yedek üye seçilir. Denetleme kurulu seçimi izleyen üç gün içinde asıl üyeler içinden bir başkan seçer.

Denetleme Kurulunun Görevleri
Madde 31
- Denetleme kurulu, yönetim kurulunun hesap ve işlemlerini, Birlik Tüzüğünde belirtilen esas ve usullere göre altı ayı geçmeyen aralıklarla denetler. Sonuçlarını düzenleyeceği raporlarla yönetim kuruluna, iki yıllık raporlarla da genel kurula sunar. Denetleme kurulu, raporlarının bir örneğini de Bakanlığa gönderir.

Teknik-Bilim Kurulu
Madde 32
- Teknik-Bilim Kurulu, genel kurulca asıl üyeler arasından iki yıl için gizli oyla seçilen en az üç üyeden oluşur. Ayrıca asıl üye sayısınca yedek üye seçilir. Teknik-Bilim Kurulu, seçimi izleyen üç gün içinde asıl üyeleri arasından bir başkan seçer.


Teknik-Bilim Kurulunun Görevleri
Madde 33 
- Teknik-Bilim Kurulu, meslek birliğinin uzmanlık alanına giren konularda inceleme ve araştırmalar yapmak, ilgili kurullara önerilerde bulunmak, yönetim kurulunca incelenmesi istenilen konularda raporlar düzenlemek, bunların bir örneğini yönetim kuruluna, bir örneğini de denetleme kuruluna vermek ve Birlik Tüzüğünde belirtilen diğer işleri yapmakla görevlidir. 

Kurul başkanınca veya kurulca gerekli görülürse konuyla ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri veya kişiler bilgi ve görüşleri alınmak üzere kurul toplantılarına çağırılabilir.


Haysiyet Kurulu
Madde 34 
- Haysiyet kurulu genel kurulca asıl üyeler arasından iki yıl için gizli oyla seçilen en az üç üyeden oluşur. Ayrıca asıl üye sayısınca yedek üye seçilir. Kurul seçimi izleyen üç gün içinde asıl üyeler arasından bir başkan seçer. 

Haysiyet Kurulunun Görevleri
Madde 35 
- Haysiyet kurulu disiplin yönergesini uygulamakla görevlidir. Disiplin yönergesi haysiyet kurulunca hazırlanır, yönetim kurulunca incelenir ve genel kurulca kabul edilir.

Birlik Tüzüğünde öngörülen hallerde üyelikten çıkarma cezası ile disiplin yönergesinde öngörülen diğer disiplin cezaları haysiyet kurulunca verilir. 

Birlik haysiyet kurullarının kararlarına karşı yedi gün içinde federasyon haysiyet kurullarına itiraz edebilir. İtiraz olunmayan haysiyet kurulu kararlarına karşı yargı yolu açıktır.

Birlik Organlarına Seçilenlerin Bildirilmesi
Madde 36
- Birliğin organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yerleri, doğum tarihleri, meslek ve ikametgahları, seçimleri izleyen yedi gün içinde yönetim kurulu başkanınca Bakanlığa ve Valiliğe, valilikçe de İçişleri Bakanlığına yazı ile bildirilir.

Merkez Müdürlüğü ve Şubeler
Madde 37
- Birlik, ihtiyaçları doğrultusunda yönetim kurulunun önerisi ve genel kurulun kararıyla şube açabilir. Şubeler kendi bölgelerindeki üyelerle birlik merkezi arasındaki bağlantıyı sağlarlar. Şubelerde çalıştırılacak personel, Birlik personeli statüsündedir. 

Birlik, ayrıca genel sekretere bağlı bir merkez müdürlüğü kurabilir. Merkez müdürlüğü, yönetim kurulunun önerisi ve genel kurulun kararı ile kurulur. Burada çalıştırılacak personelin sayısı ve ücretleri genel kurul kararıyla belirlenir.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler

Hesap Dönemi
Madde 38 
- Birliğin ilk hesap günü, bu birliğin kurulduğu günden başlar, genel kurulca bütçesinin kabulü ile sona erer. 
Birliğin hesap dönemi, ocak ayının birinci gününden başlamak üzere bir takvim yılıdır.

Birliğin Gelirleri
Madde 39
- Birlik gelirleri aşağıda gösterilmiştir:

a) Üyelerden alınacak giriş ödentileri ve yıllık ödentiler,
b) Mali hakların tahsilinden elde edilen gelirlerden kesilecek birlik payları,
c) Yayın gelirleri,
d) Birlikçe tahsil olunacak tazminat bedellerinden kesilecek Birlik payları,
e) Bağışlardan ve ölüme bağlı tasarruflardan elde edilen gelirler,
f) Faiz, hazine bonosu ve devlet tahvili gelirleri,
g) Diğer gelirler.


Yetki Belgesi
Madde 40 
- Üyelerin yetki belgesinde belirttiği tespitlerine ilişkin mali haklarının takibi ile telif ücretlerinin tahsili ve dağıtımı birlik tarafından yapılır.

Bunun için üyeler, Kanunun 20. Maddesi uyarınca ve değişik 80 inci maddesi çerçevesinde Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle belirlenen genel esaslara uygun bir yetki belgesini birliğe verirler. Bu yetki belgesinde üyelerin mali haklarının adli makamlar ve icra müdürlüklerinde takibi ve hukuki gereklerin yerine getirilmesine ilişkin açık yetki verilir.

Sözleşmelerde Göz Önünde Bulundurulacak Ölçütler
Madde 41 
- Birlik, aldığı yetki belgeleri çerçevesinde tespitlerin kullanımına ve tarifelere ilişkin sözleşmeleri yaparken:
a) Eserlerin topluma yaygın bir şekilde iletiminde devamlılık sağlanması,
b) Ulusal ve uluslararası uygulamalar dikkate alınarak, eserlerin yayınlarda kullanımı karşılığı ödenecek ücretlerin makul seviyede belirlenmesi,
c) Rekabeti bozucu şartların oluşturulmaması,
d) Yayın kuruluşunun yayın alanı ( yerel,bölgesel,ulusal ) ve izleyici/dinleyici sayısı,
e) Eserlerin kullanım sıklığı,
f) Pazar oranı,
g) Kullanılan her eser başına bir ücret,
h) Sabit ücret,
i) Saniye veya dakika bazında birim ücret,

Gibi ölçütleri göz önünde bulundurur.

Yukarıda ölçütler esas alınarak, kullanıcılar ile ilgili alan meslek birlikleri arasında yapılacak sözleşmelerde, ödemelerin yapılacağı yer ile meslek birlikleri arasındaki paylaşım esas ve usulleri gösterilir. 

Uyuşmazlıkların Çözümü
Madde 42 
- Birlik ile yayın kuruluşları arasında yapılan sözleşmelerde, taraflar arasında sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların tahkim yoluyla veya oluşturulacak uzlaştırma kurulu aracılığıyla çözümlenmesi öngörülebilir.

Dağıtım 
Madde 43 - Birlikçe tahsil olunan ücretler, Birlik payı düşüldükten sonra yılda dört kez, tazminat bedelleri ise, tahsili giderleri ile Birlik payı düşüldükten sonra tahsilini izleyen on beş gün içinde hak sahiplerine ödenir.

Ücret ve tazminat bedellerinin dağıtımına ilişkin ödeme planları üçer aylık dönemler halinde Bakanlığa bildirilir.

Kurul Üyelerine ve Görevlilere Yapılacak Ödemeler
Madde 44
- Yönetim, Denetleme, Teknik-Bilim ve Haysiyet kurullarına katılan üyelere, her toplantı günü için, toplantıların sonunda düzenlenecek tutanak esas alınarak huzur hakkı, merkez dışından gelen üyelere ayrıca yolluk ve gündelik verilir.

Huzur hakkı, yolluk ve gündeliklerin miktarı genel kurul kararıyla belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Birlik Tüzel Kişiliğinin Sona Ermesi

Fesih, Kendiliğinden Dağılmış Sayılma ve Tasfiye
Madde 45 
- Tüzüğün “Genel Kurul Kararıyla Fesih” başlıklı 43. , “Mahkeme Kararıyla Fesih” başlıklı 44. , “Kendiliğinden Dağılmış Sayılma” başlıklı 45. ve “Tasfiye” başlıklı 46. Madde hükümleri bu birlik için de uygulanır. 

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Defter ve Kayıtlar
Madde 46 
- Birlik, aşağıda gösterilen defterleri tutmak zorundadır:

a) Asıl üye defteri,
b) Yararlanan üye defteri,
c) Aday üye defteri,
d) Yönetim kurulu karar defteri,
e) Gelen ve giden evrak defteri,
f) Gelir ve gider defteri,
g) Bütçe, kesin hesap ve bilanço defteri,
h) Demirbaş defteri.

Birlik çalışma ve hizmetlerinin gerektirdiği başka defter ve kayıtların tutulmasına yönetim kurulunca karar verilebilir. Defterlerin sıra numarası taşıması ve noterce onaylanması zorunludur.

Tespitlerin Bir Örneğinin Birliğe Verilmesi
Madde 47
- Birliğe üye olanlar, hakların idaresini verdikleri tespitlerin bir örneğini, çoğaltılmamış olanların ise, işitsel olarak yeniden dinlenmeye uygun fiziksel ortamlara kaydedilmiş biçimlerini, birlikçe hazırlanan bildirime bağlı olarak tesis edilecek arşiv için birliğe vermez zorundadır. Birlik oluşturacağı arşiv için kendi alanlarında faaliyet gösteren kamu tüzel kişileri ve özel hukuk tüzel kişileri ile işbirliği yapabilir.


YEDİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler

Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler
Madde 48
- Birlik, yurt dışındaki aynı amaçlı kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerçek ve özel hukuk tüzelkişi ve kurumlarıyla işbirliği yapabilir. Bu işbirliği sonucunda yapılacak protokoller Bakanlığa bildirilir.
Birliğin uluslararası meslek birliklerine üye olması ilgili mevzuat çerçevesinde izin verilmesine bağlıdır.

Bakanlığın Denetimi
Madde 49
- Birlik idari ve mali yönden Bakanlığın denetimine tabidir. Birliğin yönetim yerleri, şubeleri ve her çeşit eklentileri, defterleri, hesap ve işlemleri Bakanlık tarafından her zaman denetlenebilir.

Denetleme sırasında, denetim yapmakla görevlendirilenler tarafından istenecek her türlü defter, belge ve yazıların, birlik tarafından gösterilmesi veya verilmesi, kasa veya veznenin kontrol ettirilmesi, yönetim yerleri, şubeler ve eklentilerine girme isteminin yerine getirilmesi zorunludur. 

İşlemlerde usulsüzlük görülmesi, sahtecilik veya inancı kötüye kullanma suçlarının işlendiğinin tespiti halinde, ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Yapılan denetimin sonucu, Bakanlık tarafından birliğe yazı ile bildirilir.

Bakanlık Gözlemcisi
Madde 50
- Birliğin genel kurul toplantılarında Bakanlık, bir temsilcisini gözlemci olarak görevlendirebilir.

İlgili Mevzuat
Madde 51
- Bu Müzikbir Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği Tüzüğü’ nde hüküm bulunmayan hallerde Tüzük hükümleri uygulanır.

Yönergeler
Madde 52 - Birlik, Tüzükte öngörülen yönergeleri genel kurul dışındaki zorunlu organların oluşmasından sonraki altı ay içinde yürürlüğe koyar.

Yürütme
Madde 53 - Bu Tüzükte hükümlerini genel kurul adına Müzikbir Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği Yönetim Kurulu yürütür.