Kişisel Verilerin Korunması

AYDINLATMA METNİ
Müzikbir Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği olarak (Bundan sonra MÜZİKBİR olarak kısaltılmıştır.) Kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak ve güncel gelişmeleri de kapsayacak şekilde işleme faaliyetini yürütmektedir. Kişisel verileriniz işlenmeden önce MÜZİKBİR (Veri Sorumlusu) mutlaka aydınlatma metnini tarafınıza sunacak ve işleme faaliyetinin amaçları ve diğer hususlarda aydınlatacaktır.

1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ
MÜZİKBİR, ad, soyad, adres, iletişim, e-mail, fatura adresi, IBAN numarası, banka hesap numarası, kredi kartı bilgileri, üye fonogram yapımcılarının meslek birliğimize bildirdikleri temsilcilerin kimlik fotokopileri, meslek birliğimiz ile lisans sözleşmesi imzalayan kullanıcıların imza sirkülerleri ile kimlik fotokopileri, fonogramların ses kaydı, müzik video/klip kayıtları, kamera görüntüsü, imza, fotoğraf, fonogramların hangi fonogram yapımcısına ait olduğu, müzik eserlerinin ait olduğu eser sahiplerinin ad ve soyadları müzik eserlerini icra eden icracı sanatçıların ad ve soyadları gibi kişisel verileri aşağıdaki amaçlar ile işlemektedir:

a- Müzik eserlerinin ilk ses tespitini ve kayıtlarını yapan fonogram yapımcılarının kanun ve tüzük amaçları çerçevesinde bir araya gelmesini sağlamak,

b- Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereği bağlantılı hak sahibi fonogram yapımcılarına tanınmış hakların idaresini ve takibini sağlamak, ortak çıkarları korumak, fonogram yapımcılarına ödenmesi gereken paraların tahsilini sağlamak ve paylaştırmak,

c- Birliğe üye fonogram yapımcılarının haklarının gelişmesi için kamu ve özel sektörle iş birliği yapmak ve telif haklarının gelişmesi için çalışmak,

d- Birliğe üye fonogram yapımcılarının haklarının takibi için gerektiğinde yasama, yürütme, yargı organlarına başvurmak,

e- Birliğe üye fonogram yapımcılarının, fonogramlarla bağlantılı olarak eser sahipleri ve icracı sanatçıların yurtdışında tanıtımlarını yapmak,

f- MÜZİKBİR’in iş süreçlerinin yürütülmesi, MÜZİKBİR’in MÜZFED ile yaptığı ortak lisanslama kapsamındaki organizasyon iş süreçleri ile faaliyetinin devamlılığını sağlamak,

g- Talep ve şikayetlerin alınması ve giderilmesini sağlamak,

h- Birliğe üyelik koşulları hakkında bilgilendirmek ve birliğe üyelik koşullarında değişiklik olması durumunda gerekli iş ve işlemlerin takibini sağlamak,

ı- Lisanslama faaliyetlerini gerçekleştirmek,

i- Mali hak bedelleri ve telif haklarına ilişkin lisans sözleşmesi imzalama başvurularını gerçekleştirmek ve ilgili konularda kullanıcıları ve ilgili kişileri bilgilendirmek,

j- Dava ve icra takiplerini yürütmek,

k- Sözleşme ilişkilerini takip etmek,

l- Yetkili kişi, kurum, kuruluşlar ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına bildirmek,

m- Finansal işlemleri gerçekleştirmek,

n- Tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirmek,

o- MÜZİKBİR’in meşru amaçlarını sürdürmek,

ö- İstatistiksel çalışma ve analiz yapmak.

Ayrıca kişisel verileriniz, “Kanun”a uygun olarak, MÜZİKBİR tarafından sağlanan hizmet ve MÜZİKBİR’in başta 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) olmak üzere ilgili mevzuattan kaynaklanan faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, MÜZİKBİR birimleri ve ofisleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Çağrı merkezlerimizi ve/veya internet sayfamızı kullandığınızda veya internet sitemizi, sosyal medya mecralarını ziyaret ettiğinizde, kişisel verileriniz oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecektir.

2- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirlenen toplanma yöntemleri ile hukuka uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verileriniz, dürüstlük kuralları başta olmak üzere, güncel, belirli, meşru, işlenen amaçla ölçülü ve sadece gereken süre kadar muhafaza edilmek üzere işlenmektedir.

Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi olarak farklı yöntemler kullanılmakla birlikte genellikle başvuru formunun tarafınızca doldurulması, bizzat adresimize gönderilmesi ya da e-posta kanalı ile tarafımıza iletilmesi yöntemleri kullanılmaktadır.

Kişisel verilerinizin açık rıza olmaksızın işlenebileceği durumlar KVKK m.5’de düzenlenmiş olup, sözleşme ilişkilerinin takibi, tüzüğümüzde düzenlenen hususlar, kamu kurum ve kuruluşlarına bildirme, dava ve icra takipleri süreçlerinin yürütülmesi, MÜZİKBİR’in meşru menfaatleri, tarafınızca alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, korunması ve kullanılması, temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek koşulu ile açık rıza şartını ortadan kaldırmaktadır. Açık rıza alınması gereken alanlarda tarafınız öncelikle kişisel verilerinizin neden işlendiğine ilişkin “Genel Aydınlatma Metni” konusunda bilgilendirilecek sonrasında da özgür iradenizle sadece belli bir konuya yönelik hazırlamış olduğumuz açık rıza metni tarafınızla paylaşılacaktır.

3-KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI
Kişisel verileriniz aşağıdaki kurum ve kuruluşlara / aktarma gruplarına / e-posta kanalı ile / bulut sistemine aktarılmaktadır:

a. Kültür ve Turizm Bakanlığı, ilgili genel müdürlükler

b. E-posta Kanalı ile ilgili Server’a

c. İş ve Çözüm Ortakları

d. Hizmet Sağlayıcılar ve Tedarikçiler, Danışmanlar

e. Hukuk Birimine,

f. Yasama, Yürütme, Yargı Organlarına,

g. Veri işleyen ve Veri sorumlularına,

1. maddede düzenlenen amaçlarla aktarılır.

E-posta gönderilmesi yolu ile aktardığımız kişisel verileriniz yurtdışına aktarma koşullarına tabidir.

“Kanun”un 9. maddesi uyarınca MÜZİKBİR’in meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel verileriniz, MÜZİKBİR’in FSEK’te belirtilen faaliyetlerinin mevzuata ve geliştirilen politikalarımıza uygun olarak yerine getirilmesi için ilgili birimler tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi, MÜZİKBİR tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, MÜZİKBİR tarafından sunulan hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, MÜZİKBİR’in, MÜZİKBİR ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin ve meslek birliklerinin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Meslek Birliğimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, MÜZİKBİR’e ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler v.b.), MÜZİKBİR’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile MÜZİKBİR’in insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla, açık rızanız var ise veya, açık rızanız olmamasına rağmen, “Kanun”da düzenlenen hükümler çerçevesinde, yeterli korumaya sahip veya yeterli korumayı taahhüt eden veri sorumlusunun bulunduğu yabancı ülkelere aktarılır.

4. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINDA VERİ SAHİBİNİN HAKLARI
KVKK m.11’de düzenlenen;

i. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek,

ii. İşlenmiş ise bilgi talep etmek,

iii. Kişisel verilerinizin işlenme amacını, bunların amacına uygun olarak kullanılıp kullanmadığını öğrenmek,

iv. Yurtiçinde ve yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek,

v. Eksik ve yanlış işleme durumunda düzeltilmesini, güncellenmesini istemek,

vi. 11. maddede düzenlenen şartlar dahilinde silinmesini veya yok edilmesini istemek,

vii. Kişisel verilerinizin otomatik olarak analiz edilerek aleyhinize bir durumun çıkması halinde itiraz etmek,

viii. Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebi ile uğradığınız zararın tazminini istemek.

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMA SÜRESİ VE İMHA YÖNTEMİ
Kişisel verilerin korunması politikamızda da belirttiğimiz gibi saklama süreleri kişisel verilere ve somut olaya, teamüllere, yasal düzenlemelerde öngörülen sürelere ve diğer nedenlere göre değişmektedir. Örneğin sözleşme ilişkileri nedeni ile işlenen kişisel verileriniz sözleşme ilişkisi sonlandığı tarihten itibaren 10 yıl saklanmakta ve periyodik imha sürelerine uyularak imha edilmektedir.

MÜZİKBİR, değişen koşullar nedeni ile ‘Genel Aydınlatma Metni’nde değişiklik yapabilir. Ayrıca haklarınıza ilişkin taleplerinizi web sayfamızda bulunan başvuru formunu eksiksiz doldurarak ıslak imzalı bir şekilde Gülbahar Mahallesi Büyükdere Cad. Gayret Apt. No:105/1, 34394 Şişli/İstanbul adresimize ve sistemimizde bulunan kayıtlı elektronik e-posta adresiniz ile info@muzikbir.org e-mail adresimize göndermeniz halinde talebiniz 30 gün içerisinde yanıtlanacaktır. Tarafımızdan evrak talep etmeniz durumunda, işlemin aşırı külfet gerektirmesi halinde KVKK tarafından belirlenen koşul ve ücret tarifesine göre ücret talep edilecektir.

ÜYE AYDINLATMA METNİ

1. GİRİŞ
Bu metin, Müzikbir Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği’ne (VERİ SORUMLUSU) üye olmak isteyen gerçek kişi yapımcı ve temsilcisi veri sahibinin işlenen kişisel verileri ile ilgili veri işlemeden önceki aşamada aydınlatılması ile ilgili hükümleri içeren metindir.

2. VERİ İŞLEME AMAÇLARI
- Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
- Finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi,
- Hukuki işlerin takibi ve yürütülmesi,
- Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,
- Lisanslama işlemlerinin yürütülebilmesi,
- Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
- Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
- Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
- Talep ve şikayetlerin takibi,
- Tarafınıza ait eserlere ilişkin takibin yapılabilmesi,
- Üye ilişkileri yönetimi süreçlerinin yönetilmesi,
- Üyelik başvurularının alınması,
- Yetkili kişi, kurum veya kuruluşlara bilgi verilebilmesi,
- Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi,
- Genel kurul ve vekaletname süreçlerinin yürütülebilmesi amaçları ile kişisel verileriniz işlenmektedir.

3. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Kişisel verileriniz işleme amaçlarımız doğrultusunda,

- Kültür ve Turizm Bakanlığı’na,
- Bilişim servislerine,
- MÜZFED ve bağlantılı kurumlara,
- Yargı Mercilerine taleple bağlı olmak kaydıyla,
- Yetkili veri işleyene,
- Hukuk müşavirleri, danışmanlar, tedarikçiler,
- Tarafınızca bildirdiğiniz yetkili temsilciye,
- E-posta ile ve ticari elektronik iletilerle,
- Vergi Dairesi, Emniyet Müdürlüğü gibi kamu kurum ve kuruluşlarına zorunluluk kaydı ile,
- E-fatura- arşiv sisteminin desteklediği programlara, kullanılan MUHASEBE programına,
- Tebligat işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacı ile PTT kargo ve diğer kargo firmalarına,

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz, üye başvuru formunun ve ekinde yer alan evrak listesinde yer alan evrakların tarafınızca ya da tarafımızdan verdiğiniz bilgiler doğrultusunda doldurulması, e-posta kanalı ile tarafımıza iletilmesi, tarafınızca alenileştirilmesi, üye sözleşmesinin akdedilmesi, başvuru formlarının tarafımıza ıslak imzalı gönderilmesi ile tamamen veya kısmen otomatik bir sistemin parçası ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanır. 

Kişisel verilerinizin toplanma yönteminin hukuki sebepleri 2. maddede kişisel verilerin işlenme amaçlarında belirtilmiştir.

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ İLE İLGİLİ HAKLARINIZ
i. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
ii. Kişisel verileriniz işlenmiş ise bilgi talep etme,
iii. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
iv. Yurtiçinde aktarılıp, aktarılmadığını öğrenme,
v. Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlendi ise düzeltilmesini isteme hakkı,
vi. Silinme süresi gelmiş kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
vii. Silinen veya yok edilen kişisel verilerin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme,
viii. İşlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler tarafından analiz yapılmak suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ix. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarar doğması halinde tazminat talep etme hakkı.

6. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMA SÜRESİ VE İMHA YÖNTEMİ
Kişisel verileriniz, sözleşme süresi devam ettiği sürece, kanundan kaynaklı zorunlu tutma süreleri kadar saklanmakta ve veri sorumlusunun resen belirlediği imha yöntemleri ile imha edilmektedir. Örneğin, üye başvuru formunun ya da sözleşmeden kaynaklı işleme durumlarında, sözleşmenin sona erdiği, feshedildiği, ifasının imkânsız hale geldiği durumlarda saklama süresi 10 yıl iken, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan kaynaklı tutma süreleri farklılık göstermektedir. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülükleri açısından kanundan kaynaklı tutma sürelerinde en uzun süre esas alınmaktadır.

7. BAŞVURU YÖNTEMİ
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.11’de tanımlanan haklarınızı kullanarak oluşturacağınız sistemde mevcut olan başvuru formunu ıslak imzalı olarak Gülbahar Mahallesi Büyükdere Cad. Gayret Apt. No:105/1, 34394 Şişli/İstanbul adresimize veya sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresinizden veya güvenli elektronik imza / mobil imza kullanarak info@muzikbir.org e-mail adresine gönderebilirsiniz. Başvuru formunu eksiksiz olarak ve doğru bilgilerle doldurmanız koşulu ile başvurunuza en geç 30 gün içerisinde cevap verilecektir. 

KVKK Başvuru Formu

Ayrıntılı bilgi için web sayfamızı ziyaret ediniz.