Şikayet ve Başvuru Süreçleri

Şikayetler, Müzikbir Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği’nin, Gülbahar Mah. Büyükdere Cad. Gayret Apt. No:105 K:1, D:1, 34083 Şişli/İstanbul adresine ıslak imzalı olarak veya info@muzikbir.org, muzikbir@hs01.kep.tr adreslerine elektronik posta olarak gönderilebilir.

Müzikbir’e ulaşan şikayetler “Müzikbir Meslek Birliği Disiplin Yönergesi”ne göre değerlendirilir. Müzikbir’e kayıtlı üyeler hakkında bu Yönerge'de öngörülen yaptırım uygulama ve disiplin cezası verme yetkisi genel kurulda seçilen Müzikbir Haysiyet Kurulu'na aittir.

Haysiyet Kurulu gerekli gördüğü durumlarda, Yönetim Kurulu tarafından sevk edilen konuyla ilgili, Müzikbir Yönetim Kurulu’ndan, Müzikbir Denetleme Kurulu’ndan, Müzikbir Hukuk Danışmanından şifahi ya da yazılı bilgiler, görüşler ve/veya belgeler talep edebilir.

Haysiyet Kurulu üyeleri yürüttükleri soruşturma kapsamındaki bilgi ve belgeleri üçüncü kişiler ile paylaşamaz ve açıklayamazlar. Gizliliğin sağlanması ve korunmasından sorumludurlar.

Haysiyet Kurulu, sevk edilen konu ile ilgili üyeye, hakkındaki iddiaları bildiren yazılı bir bildirim yapar. Bildirime müteakip en az yedi en çok on beş gün içinde yazılı savunmasını yapmasını ister.

Üye savunmasını, Haysiyet Kurulu toplantısına katılarak yapmak isterse, bu durumda yazılı bildirimin kendisine ulaşmasına müteakip üç gün içinde Haysiyet Kuruluna bu hususu bildirmesi gerekir. Bu durumda Haysiyet Kurulu, yapılacak toplantının yeri, günü ve saati, yazılı olarak ilgili üyeye bildirir.

Üyelikten çıkarılma cezası istenilen üye; belgeleri inceleme, belge sunma ve tanık dinletme hakkına aslen ya da vekili aracılığı ile kullanma hakkına sahiptir.

Haysiyet Kurulu, üyenin savunması alınmaksızın disiplin yaptırımı tayin edemez. Ancak üye, savunma hakkını kullanmayacağını bildirmesi durumunda, haysiyet kurulu disiplin yaptırımına karar verebilir.
Haysiyet Kurulu, yönetim kurulu tarafından kendisine sevk edilen konuları en geç üç ay içinde karar vermekle yükümlüdür.

Haysiyet Kurulu’nun kararları, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Disiplin Yaptırımı uygulamalarına ilişkin karar verirken Haysiyet Kurulu üyeleri çekimser oy kullanamaz.

Haysiyet Kurulu, aldığı kararı Yönetim Kurulu Başkanlığına göndererek yaptırım içeren kararların gereğinin yapılmasını talep ederek bilgi verir. Gerekli görmesi durumunda Yönetim Kurulu kararın gözden geçirilmesi, gerekçelendirilmesi veya yeniden incelenmesi için Haysiyet Kurulu’na geri gönderebilir.

Haysiyet Kurulu, aynı fiil için birden fazla disiplin yaptırımı uygulayamaz.