Yapımcı Hakları

Bir müzik eseri, birden çok kişi ve kuruluşun katkısıyla meydana gelir. Sözgelimi güfteci, besteci, icracı sanatçı ve yapımcıdan her biri müzik eserinin oluşumunda ayrı ayrı rol alır. İşte bu nedenle yasa koyucu, müzik eserleri üzerinde ayrı ayrı emek harcayan ve sermaye koyan kişilere telif hakları tanımıştır. Ülkemizde bu kişiler, ayrı ayrı meslek birlikleri vasıtasıyla temsil edilmektedir. MÜZİKBİR ise, fonogram yapımcılarını temsil eden bir meslek birliğidir.

Bir icra ürünü olan veya sair sesleri ilk defa tespit eden fonogram yapımcıları eser sahibinden ve icracı sanatçıdan mali hakları kullanma yetkisini devraldıktan sonra aşağıda belirtilen haklara sahiptir:

  • İzinsiz şekilde veya bu iznin sınırları aşılarak tespitin, doğrudan veya dolaylı olarak çoğaltılması, bu kopyaların satılması, kiralanması, dağıtılması ve kamuya ödünç verilmesi hususlarında izin verme veya yasaklama yetkisi

  • Tespitlerin işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletimine ve yeniden iletimine izin verme ve yasaklama yetkisi,

  • Yurt içinde henüz satışa çıkmamış veya başka yollarla dağıtılmamış tespitlerin aslının veya çoğaltılmış nüshalarının satış yoluyla veya diğer yollarla dağıtılması hususunda izin verme ve yasaklama yetkisi,

  • Tespitlerin telli veya telsiz araçlarla satışı veya diğer biçimlerde umuma dağıtılmasına veya sunulmasına ve gerçek kişilerin seçtikleri yer ve zamanda ulaşılmasını sağlamak suretiyle umuma iletimine izin vermek veya yasaklamak yetkisi,

  • Girişi ücretli veya ücretsiz umuma açık mahallerde; bar, otel, alışveriş merkezi gibi kamuya açık alanlarda çalınması hususunda izin vermek veya yasaklamak yetkisi.