Üyelik Başvurusu

Üyelik başvurusunda bulunan yapımcıların aşağıda sunulan örnek dilekçeyi kullanarak hazırlayacakları dilekçeyi ve belirtilen evrakları hazırlamaları gereklidir.

Üyelik Dilekçesi ile beraber verilmesi gereken belgeler.
 • Müzik Eseri Yapımcı Belgesi Sureti
 • Ticaret Odası Faaliyet Belgesi Sureti
 • Firma Adına Bir Eser İşletme Belgesi
 • Kuruluş İlanının Yer Aldığı Ticaret Sicil Gazetesi Sureti
MÜZİKBİR Tüzük m.15 gereği; Yapımcı bakımından ticaret siciline altı aydan az süredir kayıtlı olarak fiilen üretimde bulunanlar, altı ay süreyle Meslek Birliğine aday üye olabilirler. Bu süre içinde genel kurulda oy kullanamaz ve yönetim organlarında görev alamazlar, yönetim kurulu kararı ile altı aydan sonra asıl üyeliğe geçebilirler.
Müzikbir Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği'ne Üyelik Başvurusunun Kabulü Halinde Hazırlanacak Belgeler
 • Şirket yetkilisine ait noterden onaylı 1 (bir adet) imza sirküleri.
 • Anonim Şirketlerde "Yönetim Kurulu Üyesi" Limited Şirketlerde "Müdür" olarak görev yapanlar için, Şirket Yönetim Kurulları'nın şirketlerini "Meslek Birliği"nde temsil etmek üzere kendilerine yetki verildiğini belirten karar sureti veya şirketlerini temsil ve ilzama yetkili kişinin bilgilerinin yer aldığı şirket antetli kağıdına yazılmış resmi yazı.
 • Temsilcinin nüfus cüzdanı fotokopisi.
 • Temsilcinin 1 (bir adet) ikâmetgah belgesi.
 • Temsilcinin 1 adet fotoğrafı
 • Firmaya ait Eser İşletme Belgelerinin (Kayıt Tescil Belgesi) birer sureti, devir alınan eser işletme belgelerinin devir sözleşmelerinin birer sureti.
 • Giriş Ödentisi ödendiğine dair makbuz veya banka dekontu.
 • Üyelik Beyanı