Üyelik Kriterleri

ÜYELİK NİTELİKLERİNE İLİŞKİN ÖLÇÜTLER

MÜZİKBİR Müzik Yapımcıları Meslek Birliği Genel Kurulunca belirlenen üyelik ölçütleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Üye Olma Hakkı ve Yükümlülükleri

Madde 1 – 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun değişik 42. maddesi ile Tüzükte öngörülen nitelikleri taşıyan herkes Birliğe üye olabilir. Üyeler, birlik tüzüğünün 13 üncü ve 14 üncü maddelerinde öngörülen kısıtlamalar dışında eşit haklara sahiptirler.

Madde 2 - Hiç kimse Müzikbir’e üye olmaya veya birlikte üye kalmaya zorlanamaz.

Madde 3 - Tüzel kişilerin üye olabilmeleri Türk yasalarına göre kurulmuş olmaları koşuluna bağlıdır.

Madde 4 - Bu birliğe üye olanlar, tüzük gereğince aynı alanda faaliyet gösteren başka bir birliğe üye olamazlar. Müzikbir’e üye fonogram yapımcıları, yapımcılığını üstlendikleri eser çeşitleri bakımından farklı birliklere üye olabilirler.

Madde 5 - Herhangi bir yüz kızartıcı suç işlemiş bulunan yapımcı firma yetkilisi veya ticari ve şahsi ahlak bakımından kötü şekilde adı duyulmuş olan kişilerin üyelik başvurusu kabul edilmez.

Madde 6 - Bütün üyeler kanunun ilgili hükümleri bu tüzük ve genel kurul kararları ve yönetim kurulu kararlarının getirdiği tüm vecibeleri yerine getirmekle yükümlüdürler. Mevzuattan ve tüzükten doğan vecibelerini yerine getirmeyen birliğin menfaatlerine, Türk örf ve adetleriyle genel ahlak kurallarına aykırı davranışlarda bulunan, üyeliğe mani bir hali sonradan vuku bulan ve diğer disiplinsiz davranışları tespit edilen üyeler hakkında üyelerden veya üçüncü kişilerin haklı müracaatları üzerine birlik haysiyet kurulunca genel disiplin cezaları uygulanır.

Madde 7 - Üyeler, genel kurulca belirtilen giriş ve yıllık aidat ile birlikçe ihtiyaç halinde yönetim kurulunca belirlenen masraflara katılım paylarını ödemekle yükümlüdürler.

Madde 8 – Üyeler, Müzikbir’in kamu kurum ve kuruluşları, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri ile ilişkilerinde, birliğe kayıtlı bağlantılı hak sahiplerinin haklarının takibinde, Müzikbire devrettikleri haklar çerçevesinde yetkilidir.

Üyeler, birliğe devretmedikleri haklarını bireysel olarak takip edebilirler. Üyelerin Kanunla tanınmış hakları ülke içinde Tüzük gereğince kurulan birlikler dışında başka birlik, dernek ve benzeri kuruluşlar tarafından takip edilemez.

Üyelik Türleri

Madde 9 – Müzikbir Meslek Birliğinde asıl üye, yararlanan üye ve aday üye olmak üzere üç tür üyelik vardır.

Asıl Üye
Madde 10 – Birliğe asıl üye olabilmek için aşağıdaki nitelikleri taşımak gerekir:

Bağlantılı hak sahibi kişi olmak,
Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
Birliklerin koyacağı ölçütlere uygun olmak,
Yapımcı bakımından en az altı aydan beri ticaret siciline kayıtlı olarak fiilen üretimde bulunmak. 

Yararlanan Üye
Madde 11 – Yararlanan üyeler aşağıda gösterilmiştir:
Fonogramı meydana getirmeyen ancak, miras ya da devren iktisap yoluyla veya doğrudan fonogramın mali haklarını kullanma yetkisine sahip olan kişiler,
Yararlanan üyeler Birlik organlarında görev alamazlar, oy kullanmamak koşuluyla genel kurula katılabilirler.

Aday Üyeler
Madde 12 – 14 üncü maddenin (d) bendinde sayılanlar, altı ay süreyle aday üye olabilirler. Bu süre içinde genel kurulda oy kullanamaz ve yönetim organlarında görev alamazlar, yönetim kurulu kararı ile altı aydan sonra asıl üyeliğe geçebilirler.

Üyelik Başvurusu ve Kabul
Madde 13 –Üye olmak isteyen gerçek ve tüzelkişiler, Birliğe yazılı olarak başvururlar. Kanunda, Tüzükte ve Birlik Tüzüğünde öngörülen nitelik ve ölçütleri taşıyanlar üyeliğe kabul edilirler. Başvurular yönetim kurulunca karara bağlanır ve başvuru tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgiliye yazı ile duyurulur.
Üyeliğe kabul edilenler asıl, yararlanan ve aday üyeler için ayrı ayrı tutulan deftere sıra numarası ile yazılırlar.

Üyelik Uyuşmazlığı
Madde 14 – Başvuranın hangi birliğe üye olabileceği konusunda birlikler arasında çıkacak uyuşmazlıklar, o alanda kurulmuş olan federasyonca karara bağlanır. Bu alanda federasyon kurulmamışsa uyuşmazlık Bakanlık kararı ile çözümlenir. Birlik ile üyeleri arasındaki üyelikle ilgili uyuşmazlıklar Birlik genel kurulunda çözümlenir.

Üyeliğin Sona Ermesi ve İlişkilerin Tasfiyesi
Madde 15 – Üyelik, ölüm, tüzelkişiliğin sona ermesi, üyelikten çekilme veya üyelikten çıkarılma ile sona erer. Bu durumda, üyelik kaydı yönetim kurulu kararıyla açıklaması da yapılarak defterden silinir.
Üyeliği sona erenler ile Birliğin karşılıklı yükümlülükleri, yetki belgelerinin sonuncusunun süresinin bitiminden itibaren bir yıl süre ile devam eder.

Üyelikten Çekilme
Madde 16 – Üyeler, yazılı başvuru ile Birlik üyeliğinden çekilme isteğinde bulunabilirler. Üyelik, bu başvuruyla sona erer. Üyelikten ayrılma, üyenin birliğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
Vefat durumunda yapımcı üye kuruluşu temsil edecek temsilciyi belirler ve derhal yönetim kuruluna yazıyla bildirir. Üye yapımcı firmanın vefat nedeniyle üyelikten çıkmak istemesi halinde vefat tarihi itibarıyla üyelik hak ve yükümlülükleri sona ermiş sayılır.

Üyelikten Çıkarma ve İtiraz
Madde 17 – Asıl, yararlanan ve aday üyeler aşağıdaki hallerde yönetim kurulunun önerisi ve haysiyet kurulu kararıyla üyelikten çıkarılırlar:

Kasıtlı eylem ve davranışlarıyla birliğin çalışmasına, amaçlarını gerçekleştirmesine engel olmak, birlik organlarınca verilen kararlara uymamak.
Yazılı uyarıya rağmen bir yıl süresince üyelik aidatını vermemek,
Yetki belgesine aykırı davranışlarını, yazılı uyarıya rağmen sürdürmek,
Asıl üyeler yönünden, özür bildirmeksizin arka arkaya üç genel kurul toplantısına katılmamak.
Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
Çıkarılma kararı noter aracılığıyla yedi gün içinde ilgiliye bildirilir.

İtirazın karara bağlanmasına kadar üyenin hak ve yükümlülükleri askıya alınır. 
Üyenin süresinde hiç itiraz etmemesi ya da itirazın Genel Kurulda reddedilmesi halinde Dernek Yönetim Kurulu üyenin kaydını siler. Ölen üyenin dışında ayrılan ya da çıkarılan üyenin tüm aidat borçları ödenmediği takdirde Birlik Yönetim Kurulu kanuni yollara başvurabilir.

Birlikten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve birlik malvarlığında hak iddia edemez.