Müzikbir Meslek Birliği Tüzük ve Yönergeler

MÜZİKBİR BAĞLANTILI HAK SAHİBİ FONOGRAM YAPIMCILARI MESLEK BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Birliğin adı, merkezi ve faaliyet alanı
MADDE 1
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 4630 sayılı Kanunla değişik 42’nci maddesi ve “Telif Hakları Alanında Meslek Birlikleri Yönetmeliği” hükümlerine göre merkezi Gülbahar Mah. Büyükdere Cd. Gayret Apt. No:105 K:1 D:1 Mecidiyeköy-Şişli/ İstanbul ’da olmak üzere Müzikbir Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği (MÜZİKBİR) adı altında bir meslek birliği kurulmuştur.

Bu meslek birliği, Telif Hakları Alanında Meslek Birlikleri Yönetmeliği’nin 4. maddesi uyarınca Fonogram Yapımcıları alanında faaliyet gösterir.

Tanımlar
MADDE 2
(1) Bu Tüzükte geçen;

a) Alan: Meslek birlikleri ile federasyonların kurulması ve faaliyetlerine esas olmak üzere Kanunda öngörülen hak sahipliği türlerine göre yapılan sınıflandırmayı,

b) Bağlantılı haklar: Eser sahibinin manevi ve mali haklarına zarar vermemek kaydıyla komşu hak sahipleri ile filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren film yapımcılarının sahip oldukları,

c) Bağlantılı hak konuları: İcra, fonogram, yapım ve yayınları,

ç) Bağlantılı hak sahibi: Eser sahibinin manevi ve mali haklarına zarar vermemek kaydıyla icracı sanatçılar, fonogram yapımcıları ve radyo-televizyon kuruluşları ile filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren film yapımcılarını,

d) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

e) Birlik payı: Meslek birliğince, hakların yönetimiyle ilgili giderleri karşılamak amacıyla, telif geliri ve telif gelirlerinin yatırımından doğan herhangi bir gelirden alınan, kesilen veya mahsup edilen tutarı,

f) Eser sahibi: Eseri meydana getiren gerçek kişiyi,

g) Federasyon: Meslek birlikleri üst kuruluşlarını,

ğ) Hak sahibi: Bağlantılı hak sahipleri veya mali hak sahiplerini,

h) Kanun: 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununu,

ı) Komşu haklar: Eser sahibinin manevi ve mali haklarına zarar vermemek kaydıyla ve eser sahibinin izniyle bir eseri özgün bir biçimde yorumlayan, tanıtan, anlatan, söyleyen, çalan ve çeşitli biçimlerde icra eden sanatçıların, bir icra ürünü olan veya sair sesleri ilk defa tespit eden fonogram yapımcıları ile radyo-televizyon kuruluşla sahip oldukları hakları,

i) Kullanıcı: Kanun kapsamında hak sahiplerinin iznine tabi olan ve hak sahiplerine ücret veya tazminat ödenmesini gerektiren kullanımları gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişiyi,

j) Meslek Birliği (Birlik): Yegâne veya esas amacı birden fazla hak sahibi adına, müşterek menfaatleri doğrultusunda hakların toplu yönetimini sağlamak olan, kâr amacı gütmeyen ve Kanun ile bu Yönetmelik hükümlerine göre kurulmuş özel hukuka tabi tüzel kişiyi,

k) Sektör: Aynı türdeki eser ya da bağlantılı hak konularında farklı hak sahipliklerinden oluşan kümeyi,

l) Telif geliri: Kanun ile tanınmış hakların idaresi ve takibi dolayısı ile meslek birlikleri tarafından hak sahipleri adına toplanan geliri,

m) Temsilcilik sözleşmesi: Meslek birlikleri arasında imzalanan ve bir meslek birliğinin temsil ettiği hakların yönetimi için bir diğer meslek birliğini vekil tayin ettiği herhangi bir anlaşmayı,

n) Toplu hak yönetimi: Telif haklarının meslek birlikleri aracılığıyla takip edilmesini,

o) Üye: Meslek birliğine yetki belgesi veren ve birlikçe üyelik başvurusu kabul edilen hak sahibini,

ö) Yetki belgesi: Hak sahibinin belirli mali haklarının idaresi ve takibi, telif ücretlerinin tahsili ve bu ücretlerin dağıtımı için meslek birliğini yazılı olarak yetkilendirdiği, hak sahibi ile meslek birliği arasında karşılıklı hak ve yükümlülükler doğuran belgeyi ifade eder.

(2) Bu Tüzükte tanımı bulunmayan hususlar hakkında, Kanun ve ilgili diğer mevzuatta yer alan tanımlar esas alınır.

Meslek birliğinin amacı
MADDE 3
Müzikbir Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği’nin amacı,

a) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun 4630 Sayılı Yasayla değişik 80. Maddesi uyarınca bir icra ürünü veya sair sesleri ilk kez tespit eden ve eser sahipleri ile icracı sanatçılardan mali hakları kullanma yetkisini 52. maddeye uygun şekilde devralan fonogram yapımcılarının ortak çıkarlarını korumak ve bu Kanun ile tanınmış hakların idaresini ve takibini, alınacak ücretlerin ve tazminatların tahsilini ve hak sahiplerine dağıtımını sağlamak,

b) Toplumda telif kültürü ve bilincinin yaygınlaştırılmasını sağlamak,

c) Dijital ortam da dahil olmak üzere korsanlıkla etkin mücadelede, başta diğer meslek birlikleri olmak üzere Bakanlık ve diğer kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak,

d) Fonogram yapımcılığının önündeki engelleri kaldırmak, yapımcılığın gelişmesini, kurumsallaşmasını sağlamak için gerekli çalışmalarda bulunmaktır.

Birliğin Kurulması
MADDE 4
Tüzüğün 8 inci maddesinde öngörülen şartları yerine getirerek Bakanlığa başvuruda bulunan bu birlik, söz konusu madde gereğince Bakanlık tarafından izin verilmesinden sonra faaliyette bulunabilir.
Bakanlıkça, kuruluş bildirisi ve eklerinde, Birlik Tüzüğü ve kurucuların hukuki durumlarında mevzuata aykırılık veya noksanlık saptandığı takdirde Birlik, tebliğ tarihinden itibaren
30 gün içinde bu aykırılık veya noksanlıkları giderir. Aksi halde, Bakanlıkça Birliğin feshi için genel hükümlere göre dava açılır.

Geçici Yönetim Kurulu
MADDE 5
Geçici yönetim kurulu birlik organlarının oluşmasına kadar Birliğin işlerini yürütür ve Birliği temsil eder. Ayrıca, üyelik niteliklerine ilişkin ölçütleri belirler.
Geçici yönetim kurulu, işlerin gereğine ve niteliğine göre genel kurula tanınan yetkileri kullanabilir.

Tüzel Kişilik
MADDE 6
Bu Birlik, 5846 sayılı kanunun değişik 42’nci maddesi uyarınca Bakanlıkça hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca onaylanan Tip Statüye uygun biçimde düzenlenmiş Tüzüğünün eklendiği kuruluş bildirisinin Bakanlığa verilmesiyle tüzel kişilik kazanır.

Birlik, 07.04.2022 tarihli ve 31802 Sayılı Resmî Gazete Yayımlanan 5405 Sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile yürürlüğe giren “Telif Hakları Alanında Meslek Birliği Yönetmeliği” ne uygun biçimde yeniden düzenlenmiş Tüzüğünün, Genel Kurul yapıldıktan sonra 15 gün içerisinde Bakanlığa verilmesiyle tüzel kişiliğini devam ettirir.

Birliğin İlk Genel Kurul Toplantısı
MADDE 7
Birlik, Bakanlığa başvuru tarihinden ve en geç faaliyet izni verilmesinden itibaren altı ay içinde ilk genel kurul toplantısını yapmak ve organlarını oluşturmak zorundadır. Bu zorunluluğa uyulmaması halinde, birliğin feshi için Bakanlıkça genel hükümlere göre dava açılır.

İlk genel kurul toplantısının yapılabilmesi için Yönetmelikte öngörülen asgari kurucu üye sayısı kadar asıl üyenin toplantıda hazır bulunması gereklidir.

Meslek Birliğinin Kurucuları
MADDE 8
Birliğin asıl üye olma vasfını haiz ve Yönetmelikte öngörülen yeter sayıdaki kurucularının ad ve soyadları, doğum yerleri, doğum tarihleri, meslek veya sanatları, uyrukları, ikametgahları, nüfus cüzdanı örnekleri, tüzel kişiler için ticaret sicil kaydı, vergi numaraları ve birliğe asıl üye olabilme niteliklerini taşıdıklarını gösteren imzalı beyanları ilişikte yer almaktadır (Ek-1).

Birliğin Faaliyetleri
MADDE 9
(1) Birlik amacına ulaşmak için, mevzuatın verdiği imkanlar içinde aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Üyelerin her türlü kurum ve kuruluşlarda haklarını idare etmek, izlemek, korumak, idari ve yargı yollarına başvurmak,

b) Üyelerinin tespitlerinin kullanımından doğan telif ücretleri ile tazminatların tahsilini sağlamak,

c) Yurtiçinde ve yurt dışında kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri ile idari ve mesleki ilişkiler kurmak,

d) Mesleki yayınlar yapmak, üyelerine ve üyeleri dışındaki kişilere faaliyet alanına ilişkin kurslar açmak,

e) Üyelerine sosyal tesisler kurmak, lokal açmak ve bunları işletmek,

f) Üyeleri için yardım sandığı kurmak ve diğer sosyal hizmetleri gerçekleştirmek,

g) Üyelerinin tespitlerinin ve her biçimdeki nüshalarının ticari amaçlarla kullanılmasını kontrol ve takip etmek, izinsiz kullanımları önlemek,

h) Üyelerinin tespitlerinin kullanımına ilişkin sözleşmelerin yapılmasına, uygulanmasına ve uyuşmazlıkların giderilmesine yönelik çalışmalarda bulunmak ve diğer meslek birlikleriyle iş birliği yapmak,

ı) Üyelerinin tespitlerini, yasal olmayan yollarla üreten, çoğaltan, yayan, umuma ileten, ithal veya ihraç eden kişi ve kuruluşlarla yapılacak mücadelede, icabında diğer meslek birlikleriyle işbirliği yapmak, Birlik üyelerinin ve üye olmasa da bu konuda menfaati olan kişilerin de katılabileceği fon oluşturmak, fonda toplanacak parayı bu mücadelede kullanmak

i) Fonogram yapımları ile ilgili mesleki eğitim sağlayacak ve yetenekli eleman yetiştirecek çalışmalar yapmak, tesisler kurmak,

j) Yasal düzenlemeler çerçevesinde yapacağı karşılıklı anlaşmalar gereğince eser sahibinin haklarını, bağlantılı hak sahibi yabancı uyruklu kişilerin haklarını Türkiye’de korumak, izlemek ve onlar adına doğacak telif ve tazminat ile eser sahibinin haklarına bağlantılı haklardan kaynaklanan ücretlerin tahsilini sağlamak.

Birliğin görev ve yetkileri
MADDE 10
(1) Birliğin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Faaliyetlerini etkinlik, katılımcılık, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerine göre yürütmek

b) Hakların yönetimini, hakkaniyete uygun koşullarda gerçekleştirmek.

c) Yönettikleri haklara ilişkin her türlü bedelin tahsilini ve dağıtımını, dağıtım planlarına uygun olarak adil, şeffaf ve düzenli bir şekilde gerçekleştirmek

ç) Yönettikleri haklarla ilgili eserlere ve bağlantılı hak konularına ilişkin veri tabanını oluşturmak, güncellemek ve ilgililerin bilgisine sunmak.

d) Aynı alanda faaliyet gösteren meslek birlikleri bakımından ortak veri tabanı oluşturmak.

e) Yönettikleri haklarla ilgili tarife ve artış gerekçeleri ile bu tarifelere ilişkin indirim ve ödeme kolaylıklarını ait olduğu yılın dokuzuncu ayının sonuna kadar duyurmak.

f) Yönettikleri hakları korumaya yönelik tedbirleri almak, bu amaçla gerekli hallerde idari, hukuki ve cezai yollara başvurmak.

g) Kişisel verilerin korunmasına ilişkin yükümlülüklere uymak.

(2) Meslek Birliği, görevlerini yerine getirirken üyelerine; haklarının ve menfaatlerinin korunması veya etkin yönetimi için objektif olarak gerekli olmayan herhangi bir yükümlülük getiremez.

İKİNCİ BÖLÜM
Birlik Üyeliği

Üyelik kriterleri
MADDE 11
(1) Birliğe üye olabilmek için aşağıdaki nitelikleri taşımak gerekir:

a) Bağlantılı hak sahibi fonogram yapımcısı gerçek veya tüzel kişi olmak,

b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

c) Yapımcı bakımından ticaret siciline kayıtlı bulunmak,

d) En az bir adet eser işletme belgesine sahip olmak.

Üye olma hakkı ve yükümlülükleri
MADDE 12
(1) Tüzüğün 11. Maddesindeki nitelikleri taşıyan herkes Birliğe üye olabilir. MÜZİKBİR, faaliyet alanına giren ve 11. maddede sayılan niteliklere sahip üyelik taleplerini kabulden, objektif ve haklı gerekçeler bulunmaksızın kaçamaz.

(2) Hiç kimse meslek birliğine üye olmaya ve bu birliklerde üye olarak kalmaya zorlanamaz. Hak sahibi aynı alanda sadece bir meslek birliğine üye olabilir.

(3) Üyeler, genel kurulca belirlenen giriş aidatını ve üyelik aidatını ödemekle yükümlüdürler.

(4) Tüzel kişilerin üye olabilmeleri, Türk kanunlarına göre kurulmuş olmaları koşuluna bağlıdır. Tüzel kişi üyeler, kendi Yönetim Kurulu başkanları veya temsille görevlendirecek kişiler tarafından temsil edilir. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişiyi temsil edecek kişi yeniden belirlenir.

Üyelik türleri
MADDE 13
Birlikte, tam üye ve aday üye olmak üzere iki tür üyelik vardır.

Tam üye
MADDE 14
Birlikte 6 ayını doldurmuş olan üyeler tam üye statüsündedir. Tam üyeler, eşit haklara sahiptirler.

Aday üye
MADDE 15
(1) Birliğe üyelik süresi 6 aydan az olan üyeler; aday üyedir.

(2) Aday üyeler üye oldukları tarihten itibaren 6 ay içerisinde birlik organlarında görev alamazlar, oy kullanmamak koşuluyla genel kurula katılabilirler.

(3) 6 ayını dolduran aday üyeler, tam üye statüsünü kazanarak tüm üyelik haklarından faydalanır.

Üyelik başvurusu ve kabul
MADDE 16
(1) Hak sahipleri, üye olmak istedikleri MÜZİKBİR’ e başvururlar. Başvurular MÜZİKBİR Yönetim Kurulunca karara bağlanır ve başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde ilgiliye yazı ile bildirilir. Ret kararlarında gerekçe belirtilir.

(2) Kanunda, Yönetmelikte ve MÜZİKBİR tüzüğünde öngörülen nitelik ve ölçütleri taşıyan ve yetki belgesi verenler üyeliğe kabul edilirler. Üyeliğe kabul kararı, üyelik türü belirtilmek suretiyle bildirilir.

(3) Yönetim Kurulunun üyeliğe kabul ve üyelik türüne ilişkin kararlarına karşı yargı yoluna başvurulabilir ya da yeniden değerlendirilmesi için Yönetim Kuruluna itiraz edilebilir.

(4) Yönetim Kurulu, itirazı Teknik- Bilim Kurulunun konuya ilişkin görüş ve önerisini almak suretiyle, değerlendirerek karar verir.

Üyelik Uyuşmazlığı
MADDE 17
Fonogram yapımcılarının şahıs şirketi iken ticaret şirketi haline gelmesi de dâhil, üye yapımcı şirketlerin nev’inin diğer bir ticaret şirketi nev’ine çevrilmesi halinde yeni nev'e çevrilen şirket eskisinin devamıdır. Yeni nev'e çevrilen şirket eskisinin meslek birliğimiz nezdinde sahip olduğu üyelik statüsü de dâhil tüm hak ve alacaklarına sahip olur.

Üyeliğin sona ermesi ve ilişkilerin tasfiyesi
MADDE 18
(1) Üyelik;

a) Gerçek kişi üyeler için ölüm,

b) Tüzelkişiliğin sona ermesi,

c) Üyelikten ayrılma,

ç) Üyelikten çıkarılma,

d) Üyelik için aranılan niteliklerin sonradan kaybedilmesi,

e) Yetki belgesinin konusuz kalması, ile sona erer. Bu durumda, üyelik kaydı Yönetim Kurulu kararıyla açıklaması da yapılarak defterden silinir.

(2) Üyeliği sona erenler ile birliğin karşılıklı yükümlülükleri, yetki belgesinin geçerliliği kapsamında belirlenir.

Üyelikten ayrılma
MADDE 19
(1) Üyeler, gerekçe göstermeksizin birlik üyeliğinden ayrılma isteğinde bulunabilir. Üyelik, bu başvuruyla sona erer. Yetki belgesinin geçerliliğine ilişkin hükümler saklıdır.

Üyelikten çıkarma
MADDE 20
(1) Üyelikten çıkarma cezası, gerektiren fiiller ve haller şunlardır:

a) Kendisine daha önce verilen iki mali hak kesintisine cezasına rağmen, mali hak kesintisi eylem, davranışları sürdürmeye devam etmek,

b) MÜZİKBİR’e sunulan yetki belgesinde öngörülen hususlara yazılı uyarılara rağmen aykırı hareket etmeyi sürdürmek,

c) Kasıtlı eylem ve davranışlarıyla MÜZİKBİR’ in çalışmalarına, amaçlarının gerçekleşmesini engel olmaya çalışmak,

d) MÜZİKBİR yönetim kurulu, denetleme kurulu ile haysiyet kurulu tarafından MÜZİKBİR tüzel kişiliğine karşı Türk Ceza Kanunu’nda öngörülen fiillerden birini işlediği hususunu tespit etmek.

(2) Üyeler, Haysiyet Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılırlar. Çıkarılma kararı iadeli taahhütlü posta yoluyla yedi gün içinde ilgiliye bildirilir.

(3) Üyelikten çıkarılma kararlarına karşı bir ay içerisinde Haysiyet Kuruluna itiraz edilebilir veya yargı yoluna başvurulabilir.

(4) Genel kurul toplantısından önceki kırk beş gün içinde verilen üyelikten çıkarma kararları, genel kurul toplantısını takip eden iş gününden itibaren sonuç doğurur.

(5) Haysiyet Kurulunun üyelikten çıkarma ve diğer yaptırımlara ilişkin yaptırım yetkisi ve usulü, Müzikbir Disiplin Yönergesinde belirlenir.

Üyelerin temsili ve hakların takibi
MADDE 21
(1) MÜZİKBİR, üyelerince verilen yetki belgesi veya mevzuat kapsamında verilen yetki çerçevesinde hakları yönetir.

(2) MÜZİKBİR, hak sahiplerinin yetki belgesine konu haklarını münhasıran takip etmeye yetkilidir.

(3) Hak sahiplerinin Kanunla tanınmış hakları, ülke içinde bu Yönetmelik gereğince kurulan birlikler dışında başka birlik, dernek, şirket ve benzeri kuruluşlar tarafından takip edilemez.

Yabancı kuruluşlarla ilişkiler
MADDE 22
(1) MÜZİKBİR, tüzükte gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyette veya iş birliğinde bulunabilir, yurt dışında temsilcilik açabilir, yurt dışında birlik veya üst kuruluş kurabilir veya yurt dışında kurulmuş birlik veya kuruluşlara katılabilir. Bu faaliyetler ile iş birliği sonucunda yapılacak protokol ve temsilcilik sözleşmeleri Bakanlığa bildirilir.

Temsilcilik sözleşmeleri
MADDE 23
(1) MÜZİKBİR; hakların yönetimi, tarifeler, dağıtımlar ve birlik payı gibi konularda akdettiği temsilcilik sözleşmesi kapsamında temsil edilen hak sahipleri ile kendi üyeleri arasında ayrım yapamaz.

(2) MÜZİKBİR, temsilcilik sözleşmesi kapsamında yönettiği haklardan dolayı elde ettiği gelirden, birlik payı hariç olmak üzere, temsil edilen meslek birliğinin açık rızası olmadıkça kesinti yapamaz.

(3) MÜZİKBİR tarafından temsilcilik sözleşmesi yapılan kuruluşlara yılda en az bir kez aşağıdaki konularda bilgilendirme yapılır:

a) MÜZİKBİR tarafından bir temsilcilik sözleşmesi çerçevesinde yönettikleri haklara ilişkin, her bir hak kategorisi ve kullanım türü için tahakkuk eden gelir ve ödenen tutar ile tahakkuk eden ancak ödenmeyen gelirler.

b) Kesilen birlik payı.

c) Birlik payı dışında yapılan kesintiler.

ç) Temsilcilik sözleşmesi kapsamında yapılan ya da reddedilen sözleşmeler hakkında bilgiler.

d) Genel kurul tarafından alınan hakların yönetimi ile ilgili olan kararlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Birlik Organları ve Şubeler

Birlik Organları
MADDE 24
(1) Birliklerin zorunlu organı şunlardır:

a) Genel Kurul.

b) Yönetim Kurulu.

c) Denetleme Kurulu.

ç) Teknik- Bilim Kurulu.

d) Haysiyet Kurulu.

(2) MÜZİKBİR, görevleri ve üyelerinin seçim usulü tüzükte gösterilmek kaydıyla zorunlu organları dışında ihtiyari organlar da oluşturabilir. Ancak zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları bu organlara devredilemez.

Genel Kurul
MADDE 25
Genel kurul, birliğin en yetkili karar organıdır. Genel kurul, oy kullanma yetkisine sahip olan üyelerden oluşur.

Genel Kurulun görev ve yetkileri
MADDE 26
Genel kurulun görevleri ve yetkileri

(1) Genel kurulun görevleri ve yetkileri şunlardır:

a) Bir sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Teknik- Bilim Kurulu ve Haysiyet Kurulunun asıl ve yedek üyelerini genel kurul tarafından belirlenecek usulle seçmek.

b) Federasyon kurmak, federasyona katılma kararı almak ve federasyon genel kuruluna katılacak temsilcileri seçmek.

c) Bütçe tasarısını görüşmek ve karara bağlamak.

ç) Kurullarca öngörülen raporları incelemek ve karara bağlamak.

d) Yönetim Kurulunun hesaplarını incelemek ve ibra etmek.

e) Birlik tüzüğündeki değişiklik önerilerini karara bağlamak.

f) Telif gelirleri ve tazminatlar ile bu gelirler ile yapılan yatırımlardan elde edilen gelire ilişkin yatırım politikasına karar vermek.

g) Telif gelirleri ve tazminatlar ile bu gelirlerle yapılan yatırımlardan elde edilen gelirden kesilecek birlik payı ile kültürel ve sosyal amaçlarla yapılacak kesintileri makul bir oranda belirlemek.

ğ) Dağıtım yönergesi ve diğer yönerge önerilerini karara bağlamak.

h) Giriş aidatı ve üyelik aidatı tutarlarını belirlemek.

ı) Birlik zorunlu organla başkan ve üyelerine verilecek ücretleri belirlemek.

i) Yönetim Kurulunun genel kurulda incelenmesini önerdiği hususları görüşmek ve karara bağlamak.

j) Şube açılmasına karar vermek.

k) Birliğin amacına ve faaliyet alanına ilişkin şirket kurmasına ve kurulmuş olan şirketlere ortak olmasına dair kararı onaylamak.

l) Taşınmaz mal alınması ve satılması ile bunlar üzerinde ayni haklar tesis edilmesini onaylamak.

m) Risk yönetim politikasına karar vermek.

n) Birliğin borç almasını, borç vermesini ya da alınan borçlar için teminat vermesini onaylamak.

o) Mevzuat ve birlik tüzüğü ile verilmiş olan diğer görevleri yapmak.

(2) Birinci fıkranın (k), (l), (m) ve (n) bentlerinde sayılan hususlarda genel kurul tarafından Denetleme Kuruluna yetki verilebilir.

Genel Kurulun toplanması
MADDE 27
(1) Genel kurul iki yılda bir, en geç aralık ayının sonuna kadar Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine toplanır. Olağan genel kurul toplantılarının en geç iki yılda bir yapılması zorunludur.

(2) Genel kurul; Yönetim Kurul veya Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya genel kurulda oy kullanma yetkisine sahip olan üyelerden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, Yönetim Kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır.

(3) Denetleme Kurulu veya genel kurulda oy kullanma yetkisine sahip olan üyelerin beşte birinin yazılı isteğine rağmen Yönetim Kurulu istek yazısının kendisine ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulunun veya toplantı isteğinde bulunan üyelerin başvurusu üzerine Bakanlık, Yönetim Kurulu üye sayısı kadar genel kurulda oy kullanma yetkisine sahip olan üyeyi, genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Genel Kurula uygulanacak hükümler
MADDE 28
Yönetmeliğin “Genel kurulun toplantıya çağrı usulü” başlıklı 23’üncü, “Genel kurul toplanma ve karar yeter sayısı” başlıklı 24’üncü, “Genel kurul toplantısı usulü” başlıklı 25 inci, “Genel kurul sonuç bildirimi” başlıklı 26’ncı maddeleri hükümleri bu birlik hakkında da uygulanır.

Yönetim Kurulu
MADDE 29
(1) Yönetim Kurulu, genel kurulca seçilen en az beş üyeden oluşur. Ayrıca üye sayısınca yedek üye seçilir. Yönetim Kurulu, seçimi izleyen yedi gün içinde asıl üyeler arasından bir başkan, en az bir başkan yardımcısı ve sayman üye seçer.

(2) Kurul; başkanın, yokluğunda yardımcısının çağrısıyla toplanır.

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri
MADDE 30
(1) Yönetim Kurulunun görevleri ve yetkileri şunlardır:

a) Birlik üyelerinin ortak çıkarlarını korumak.

b) Birlik üyelerinin idaresi ve takibi için gerekli çalışmaları yapmak ve üyelerinin haklarına tecavüz durumunda her türlü adli, idari ve icrai yollara başvurmak.

c) Birlik kaynakla etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanılmasını sağlamak.

ç) Genel sekreter ile meslek birliğinde çalışacak personeli görevlendirmek, görevlerine son vermek, bu kişilerin özlük, unvan, ücret, sosyal ve çalışma esasları ile diğer hususlara ilişkin usul ve esasları belirlemek.

d) Bütçeyi hazırlamak ve genel kurula sunmak.

e) Birlik tüzüğünde yapılacak değişiklik önerilerini hazırlamak ve genel kurula sunmak.

f) Birlikçe tahsil olunacak tazminat ve telif ücretlerinden kesilecek birlik payını genel kurula sunmak.

g) Tarifeleri hazırlamak.

ğ) Üyelik başvurularını karara bağlamak.

h) Birlik tüzüğü ile öngörülen kriterler doğrultusunda üyelik türlerine ilişkin işlemleri gerçekleştirmek.

ı) Birliğin çalışma ve işleyişine ilişkin yönergeleri hazırlamak ve genel kurula sunmak.

i) Birliğin takip edeceği haklar için gerekli olan sözleşme tiplerini ve hak sahiplerine yardımcı olmak üzere onların ilgililerle yapacakları sözleşme tiplerini hazırlamak.

j) Denetleme Kurulu raporla tesliminden itibaren birer örneğini on beş gün içinde Bakanlığa göndermek.

k) Yıllık şeffaflık raporunda yer alan mali bilgiler ile birliğin hesaplarını yeminli mali müşavire onaylatmak.

l) Genel kurul gündemini belirlemek ve gündeme konu bilgi ve belgeleri genel kurul toplantısından en az on beş gün önce üyelerin bilgisine sunmak.

m) Temsilcilik açılmasına karar vermek.

n) Birliğin aynı amaçlı uluslararası kuruluşlara katılmaları veya bunlarla iş birliği yapmaları konularında karar vermek.

o) Kuruluş amaçlarıyla ilgili konularda Bakanlıkla iş birliği ve iletişim sürecini yürütmek.

ö) Birliğin amacına ve faaliyet alanına ilişkin şirket kurmasına ve kurulmuş olan şirketlere ortak olmasına dair karar almak ve onaya sunmak.

p) Taşınmaz mal alınması ve satılması, bunlar üzerinde ayni haklar tesis edilmesi kararı almak ve onaya sunmak.

r) Birliğin borç almasına, borç vermesine ya da alınan borçlar için teminat vermesine karar vermek ve onaya sunmak.

s) Kanunun 81 inci maddesi gereğince kurulacak komisyonda görev alacak birlik temsilcilerini tespit etmek.

ş) Mevzuat ve birlik tüzüğüyle verilen diğer işleri yapmak.

Birliğin temsili
MADDE 31
Yönetim Kurulu, birliğin yürütme ve temsil organı olup bu görevini mevzuata ve birlik tüzüğüne uygun olarak yerine getirir. Temsil görevi; Yönetim Kurulunca, üyelerden birine, genel sekretere veya bir üçüncü kişiye verilebilir.

Denetleme Kurulu
MADDE 32
Denetleme Kurulu, genel kurulca seçilen en az üç üyeden oluşur. Ayrıca asıl üye sayısınca yedek üye seçilir. Denetleme Kurulu, seçimi izleyen yedi gün içinde asıl üyeler içinden bir başkan seçer.

Denetleme Kurulunun görevleri
MADDE 33
(1) Meslek birliklerinde iç denetim esastır. Genel kurul, Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetleme Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

(2) Denetleme Kurulu;

a) Yönetim Kurulunun işlemle mevzuata ve birlik tüzüğüne uygun olup olmadığını,

b) Birliğin defter, hesap ve kayıtla mevzuata ve birlik tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını,

c) Telif gelirle arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılıp yapılmadığını,

ç) Birlik harcamalarının mevzuata ve birlik amacına uygun olup olmadığını, bir yılı geçmeyen aralıklarla ve birlik tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre denetler. Bu hususlara ilişkin bilgi, belge ve değerlendirmelerin yer aldığı denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

(3) Denetleme Kurulu üyelerinin talebi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, birlik yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Teknik-Bilim Kurulu
MADDE 34
(1) Teknik- Bilim Kurulu, genel kurulca seçilen en az üç üyeden oluşur. Ayrıca asıl üye sayısınca yedek üye seçilir. Teknik- Bilim Kurulu, seçimi izleyen yedi gün içinde asıl üyeleri arasından bir başkan seçer.

Teknik-Bilim Kurulunun görevleri
MADDE 35
(1) Teknik - Bilim Kurulu;

a) Meslek birliğinin uzmanlık alanına giren konularda inceleme ve araştırmalar yapmakla,

b) İlgili kurullara önerilerde bulunmakla,

c) Yönetim Kurulunca incelenmesi istenilen konularda raporlar düzenlemek ve bunların bir örneğini Yönetim Kuruluna, bir örneğini de Denetleme Kuruluna vermekle,

ç) Birlik tüzüğünde belirtilen diğer işleri yapmakla, görevlidir.

(2) Kurul başkanınca veya kurulca gerekli görülürse konuyla ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri veya kişiler, bilgi ve görüşleri alınmak üzere kurul toplantılarına çağrılabilir.

Haysiyet Kurulu
MADDE 36
(1) Haysiyet Kurulu genel kurulca seçilen en az üç üyeden oluşur. Ayrıca asıl üye sayısınca yedek üye seçilir. Haysiyet Kurulu, seçimi izleyen yedi gün içinde asıl üyeleri arasından bir başkan seçer.

Haysiyet Kurulunun görevleri ve disiplin yönergesi
MADDE 37
(1) Haysiyet Kurulu, disiplin yönergesini uygulamakla görevlidir. Disiplin yönergesi Haysiyet Kurulunca hazırlanır, Yönetim Kurulunca incelenir ve genel kurulca kabul edilir.

(2) Haysiyet Kurulunca; resen ya da Yönetim Kurulunun talebi üzerine disiplin incelemesi yapılır ve disiplin yönergesinde öngörülen disiplin cezaları ile üyelikten çıkarmaya ilişkin kararlar verilir.

(3) Haysiyet Kurulu kararlarına karşı yargı yolu açıktır.

Zorunlu organların toplantı ve karar yeter sayısı
MADDE 38
(1) Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Haysiyet Kurulu ve Teknik -Bilim Kurulları en az üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla karar alınır. Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan üyelerin ilgili kurul üyeliği düşer.

Zorunlu organlara üye olmayanların seçimi
MADDE 39
(1) Birliğin Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Haysiyet Kurulu ve Teknik- Bilim Kurullarına, birliğe üye olmayan kişiler seçilebilir. Bunun için genel kurulda hazır bulunan oyların onda birinin teklifi ile aday gösterilmeleri ve genel kurul tarafından seçilmeleri gerekir. Bu kişilerin sayısı kurul üye tam sayısının salt çoğunluğunu geçemez.

Şubeler
MADDE 40
(1) MÜZİKBİR, ihtiyaçları doğrultusunda, faaliyetlerini yürütmek için gerekli gördüğü yerlerde birliğe bağlı olarak tüzel kişiliği ve bünyesinde organları bulunmayan şube açabilir. Şubeler kendi bölgelerindeki üyelerle birlik merkezi arasındaki bağlantıyı sağlarlar.

Şubeler, birlik genel kurulunda temsil edilmezler. Şubelerde çalıştırılacak personel, Birlik personeli statüsündedir. Şubenin adresi, Yönetim Kurulu kararıyla şube yetkilisi olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından Bakanlığa yazılı olarak bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler

Birliğin gelirleri
MADDE 41
(1) Birlik gelirleri şunlardır:

a) Telif gelirlerinin ve tazminatların tahsilinden elde edilen gelirler ile bu gelirlerin yatırımından doğan gelirler.

b) Giriş aidatı ve üyelik aidatı gelirleri ile telif gelirlerinin ve tazminatların tahsilinden elde edilen gelirlerden kesilecek birlik payları.

c) Bağışlardan ve ölüme bağlı tasarruflardan elde edilen gelirler.

ç) Sahip olduğu herhangi bir malvarlığı ile bu varlıklarından doğan gelirler.

d) Diğer gelirler.

(2) Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen gelirler, diğer gelirlerden ayrı bir hesapta tutulur.

(3) Birlik gelirleri alındı belgesi veya fatura ile tahsil edilir.

Dağıtım ve dağıtım yönergesi
MADDE 42
(1) Birlikçe tahsil edilen telif geliri, birlik payı düşüldükten sonra, tazminat bedelleri ise tahsili giderleri ile birlik payı düşüldükten sonra tahsil edildiği mali yılın sonundan itibaren en geç dokuz ayı geçmemek kaydı ile mümkün olan en kısa sürede ödenir. Bu süreler, kullanım listelerinin tespit edilememesi veya hak sahiplerinin belirlenememesi gibi durumlarda meslek birliğince uzatılabilir.

(2) Dağıtım yönergesi; dağıtım kriterleri ile dağıtılamayan gelirlere ilişkin kuralları içerir.

(3) Dağıtımlara ilişkin ödeme listesi yıllık olarak Bakanlığa bildirilir.

Dağıtılamayan gelirler
MADDE 43
(1) Gelirlerden; meslek birliğince temsil edilen hak sahiplerine ödenmesi gereken ancak ilgili hak sahiplerinin tespit edilememesi veya ulaşılamaması nedeniyle 43’üncü maddede belirlenen tarihe kadar dağıtılamayan miktarlar, birlik tarafından ayrı bir hesapta tutulur.

(2) Birlik, meslek birliklerince temsil edilen hak sahiplerini tespit etmek ve ulaşmak için 43’üncü maddede belirlenen sürenin bitiminden sonra en geç üç ay içerisinde, üyeleri ile temsilcilik sözleşmesi bulunan kuruluşlara ilgili bilgileri iletmek başta olmak üzere, gerekli tüm tedbirleri alır. Bu bilgiler arasında, mümkün olduğu ölçüde, eser veya bağlantılı hak konusunun adı, hak sahibinin adı, ilgili yapımcı ile hak sahibinin tanımlanmasına yardımcı olabilecek diğer bilgiler yer alır. Alınan tedbirlerin sonuçsuz kalması halinde meslek birliği, üç aylık sürenin bitiminden en geç bir yıl sonra söz konusu bilgileri internet sitesinde yayımlar.

(3) Birlikçe hak sahiplerinin tespitine ve ulaşılmasına yönelik tüm tedbirlerin alınmasına rağmen gelirlerin tahsil edildiği mali yılın sonundan itibaren üç yıl içerisinde hak sahiplerine dağıtılamayan tutarlar ve bu tutarlardan elde edilen faiz ve diğer gelirler, hak sahiplerinin hakları saklı kalmak kaydı ile dağıtım yönergesi kapsamında kullanılır.

Kurul üyelerine ve görevlilere yapılacak ödemeler
MADDE 44
(1) Birlik zorunlu organlarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine ücret verilebilir. Zorunlu organ üyeleri dışındaki üyelere ücret ve huzur hakkı veya başka bir ad altında herhangi bir karşılık ödenemez.

(2) Birlik hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarları, genel kurul tarafından tespit olunur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Birlik Tüzel Kişiliğinin Sona Ermesi

Fesih, Kendiliğinden Sona Erme ve Tasfiye
MADDE 45
Yönetmeliğin “Genel Kurul Kararıyla Sona Erme” başlıklı 43., “Kendiliğinden Sona Erme” başlıklı 44. ve “Tasfiye” başlıklı 45. Madde hükümleri bu birlik için de uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM
Defter ve Kayıtlar

Defter tutma esasları
MADDE 46
(1) Birlik, işletme hesabı esasına göre defter tutar. Ancak yıllık brüt geliri bir milyon beş yüz bin Türk Lirasını aştığı takdirde, takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutar.

(2) İşletme hesabı esasına göre defter tutan birlik, birinci fıkrada belirtilen parasal sınırla bağlı kalmaksızın Yönetim Kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutabilir.

(3) Bilanço esasına geçen birlik, üst üste iki hesap döneminde birinci fıkrada belirtilen parasal sınırın altına düşerse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönebilir.

(4) Ticari işletmesi bulunan birlik, ticari işletmeleri için ayrıca 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutar.

(5) Birinci fıkrada belirtilen tutar her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu gereğince tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında, takvim yılı başından geçerli olmak üzere arttırılmak suretiyle uygulanır.

Tutulacak defterler
MADDE 47
(1) Birlikler, aşağıda yazılı defterleri tutarlar:

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar şunlardır:

1) İşletme hesabı defteri: Birlik adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

2) Karar defteri: Yönetim Kurulu kararlan tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

3) Üye kayıt defteri: Birliğe üye olarak giren gerçek kişilerin kimlik bilgileri, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarası ve yetkili temsilcisinin kimlik bilgileri ile birliğe giriş ve çıkış tarihleri varsa üyelik türüne göre bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

4) Evrak kayıt defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

5) Demirbaş defteri.

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar şunlardır:

1) Birinci fıkranın (a) bendinin (2), (3), (4) ve (5) sayılı alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilanço esasında defter tutan birlikler de tutar.

2) Yevmiye defteri ve büyük defter: Bu defterlerin tutulma usulünde ve kayıt şeklinde, 213 sayılı Kanun ile bu Kanunun Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına uyulur.

(2) Yukarıda sayılan defterlerden yevmiye defteri ve büyük defter bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak şartı ile elektronik ortamda tutulmalarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığınca çıkarılan tebliğlerde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, diğer defterler ise Bakanlıkça oluşturulan veya izin verilen yazılımlar kullanılarak elektronik ortamda da tutulabilir.

Kayıt usulü
MADDE 48
(1) Bu Yönetmeliğe göre tutulacak defter ve kayıtların Türkçe olması zorunludur. Defterler mürekkepli kalemle yazılır.

(2) Defterler elektronik ortamında da tutulabilir. Ancak form veya sürekli form şeklinde tutulacak defterler, kullanılmaya başlanmadan önce her bir sayfasına numara verilerek ve notere onaylatılarak kullanılabilir. Onaylı sayfalar kullanıldıktan sonra defter haline getirilerek muhafaza edilir.

(3) Yevmiye defteri maddelerinde yapılan yanlışlar ancak muhasebe kurallarına göre düzeltilebilir. Diğer defter ve kayıtlara rakam ve yazılar yanlış yazıldığı takdirde düzeltmeler ancak yanlış rakam ve yazı okunacak şekilde çizilmek, üst veya yan tarafına veya ilgili bulunduğu hesaba doğrusu yazılmak suretiyle yapılabilir. Yanlış rakam ve yazının çizilmesi halinde, bu rakam ve yazıyı çizen tarafından paraflanır.

(4) Defterlere geçirilen bir kayıt; kazımak, çizmek veya silmek suretiyle okunamaz hale getirilemez.

(5) Karar defterinin sayfa sonunda imza için bırakılan bölümü hariç defterlerin satırları, çizilmeksizin boş bırakılamaz ve atlanamaz. Ciltli defterlerde, defter sayfalan ciltten koparılamaz. Tasdikli form veya sürekli form yaprakla sırası bozulamaz ve bunlar yırtılamaz.

(6) Birliklere ait belgeler, kaydedildikleri defterdeki kayıt sırasına uygun olarak numaralandırılır ve dosyalanarak saklanır.

Kayıt zamanı
MADDE 49
(1) İşlemler, defterlere günlük olarak kaydedilir. Ancak gelir ve gider kayıtları;

a) İşlemlerin, işin hacmine ve gereklerine uygun olarak muhasebe düzeni ve güvenliğini bozmayacak bir süre içinde kaydedilmesi şarttır. Bu gibi kayıtlar on günden fazla geciktirilmez.

b) Kayıtlarını devamlı olarak muhasebe fişleri ve bordro gibi yetkili amirlerin imza ve parafını taşıyan belgelere dayanarak tutan birliklerde, işlemlerin bunlara kaydedilmesi, deftere işlenmesi hükmündedir. Ancak bu kayıtlar, işlemlerin esas defterlere kırk beş günden daha geç intikal ettirilmesine imkân vermez. Birlik defterlerinin denetim amacıyla istenmesi halinde, kırk beş günlük sürenin dolması beklenmeden kayıtların işlenmesi zorunludur.

Hesap dönemi
MADDE 50
(1) Birliklerde hesap dönemi bir takvim yılıdır. Hesap dönemi 1 Ocak'ta başlar ve 31 Aralık'ta sona erer.

Defterlerin tasdiki
MADDE 51
(1) Yönetmelikte yazılı defterleri kullanan birlik, elektronik ortamda tutulacak defterler hariç olmak üzere, bunları kullanmaya başlamadan önce notere tasdik ettirir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfalan bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak yevmiye defteri kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilir. Büyük defterin onaylatılması zorunlu değildir.

(2) Tasdik edilen her defter için ayrı bir tasdik numarası verilir. Birliğin adı, kütük numarası, yerleşim yeri, defterin türü, defterin kaç sayfadan ibaret olduğu, tasdik tarihi, tasdik numarası, tasdiki yapan makamın resmi mühür ve imzasını içeren tasdik şerhi formu doldurulup defterin ilk sayfasına yapıştırılarak köşeleri tasdiki yapan makam tarafından mühürlenir. Defterin son sayfası, defterin kaç sayfadan ibaret olduğu, tasdik tarihi ve numarası belirtilerek tasdik makamı tarafından mühürlenir ve imzalanır.

(3) Defterlerin her sayfası sıra numarasıyla teselsül edip etmediği kontrol edilerek mühürlenir.

Gelir ve gider belgeleri
MADDE 52
(1) Birlik gelirleri, alındı belgesi veya fatura ile tahsil edilir. Birlik gelirlerinin tahsilinde kullanılacak alındı belgeleri, Yönetim Kurulu kararıyla bastırılır ve sayman üye tarafından kontrol edilir. Bastırılan alındı belgesi bilgilerinin on beş gün içinde Bakanlığa bildirilmesi zorunludur. Sayman üye, boş ve kullanılmış alındı belgelerinin saklanmasından sorumludur. Birlik gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Birlik kasasında bulundurulabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak Yönetim Kurulunca belirlenir.

(2) Birlik giderleri, gerçek ve tüzel kişilerden alınacak 213 sayılı Kanun gereğince düzenlenen fatura ve fatura yerine geçen belgeler ile tevsik edilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Diğer Hükümler

Yetki Belgesi
MADDE 53
(1) Meslek birliği; hak sahiplerince verilecek yetki belgesine konu hakları kendi adına kullanmaya, üçüncü kişilere kullandırmaya, kullanmaktan men etmeye, kullanımlar karşılığında ödenen ücreti tahsil etmeye, bu hakların takibi ve tahsili için her türlü kazai, idari ve icrai yollara başvurmaya ve takip etmeye yetkili ve yükümlüdür.

(2) Yetki belgesine konu her bir hakkın türü ve kapsamının meslek birliğinin koyacağı kriterlere uygun olarak belirlenmesi esastır.

Kullanıcılarla ilişkiler
MADDE 54
(1) Meslek birliği kullanıcılarla ilişkilerini dürüstlük ve iyi niyet ilkelerine uygun şekilde yürütür.

(2) Meslek birliği, kullanıcıların lisans sözleşmesine ilişkin bilgi taleplerini gecikmeksizin cevaplandırır. Gerekli bilgiler alındıktan sonra objektif ve ayrımcı olmayan koşullarda kullanıcılara lisans sözleşmesi önerilir ya da gerekçesi belirtilerek talebin kabul edilmediği bildirilir.

(3) Meslek birliği, lisans sözleşmesi hakkında bildirimde bulunmak da dahil olmak üzere, kendisi ile elektronik araçlar vasıtası ile iletişim kurulmasına imkân tanır.

Şikâyet başvuru süreçleri
MADDE 55
(1) Birlik; üyelerinin, temsil anlaşması yaptıkları kuruluşların ve kullanıcıların kendileri ile ilgili iş ve işlemlerine ilişkin şikayetlerini etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere, gerekli idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdür.

İşlemlerin elektronik ortamda yapılması ve Bakanlığın yetkisi
MADDE 56
(1) Bakanlık, Kanun ve ilgili mevzuat gereğince Bakanlığa verilmesi gereken bilgi ve belgelerin şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçları konulmak suretiyle internet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında verilmesi hususlarında izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, bunlara ilişkin uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu zorunluluğu birliğin faaliyet alanı itibarıyla ayrı ayrı uygulatmaya yetkilidir.

Yıllık şeffaflık raporu
MADDE 57
(1) MÜZİKBİR tarafından takvim yılı esas alınarak, her yıl ağustos ayı sonuna kadar Yönetmelik eki EK-3'te yer alan "MESLEK BİRLİKLERİ TARAFINDAN HAZIRLANACAK YILLIK ŞEFFAFLIK RAPORUNDA YER ALMASI GEREKEN BİLGİLER" de belirtilen konuları içeren şeffaflık raporu düzenler ve en az beş yıl boyunca internet sitesinde yayınlar.

Meslek birliğinin internet sitesi
MADDE 58
(1) MÜZİKBİR kurumsal internet sitesinde; birlik tüzüğü ve yönergeleri, üyeliğe ilişkin hususlar, tip yetki belgesi, aidatlar, kesinti oranları, temsil sözleşmesi yapılan uluslararası kuruluşların listesi, şikâyet başvuru süreçleri, tarifeler, indirim ve ödeme kolaylıkları, standart lisans sözleşmeleri, üye ve repertuvar bilgileri, genel kurul kararları, zorunlu organların üyeleri, iletişim bilgileri ve yıllık şeffaflık raporu yayımlanır ve güncel tutulur.

Birlik zorunlu organ üyelerinin yükümlülükleri
MADDE 59
(1) Birlik zorunlu organ üyeleri, görevlerini tedbirli bir yöneticinin özeniyle yerine getirmek ve birliğin menfaatlerini dürüstlük kurallarına uyarak gözetmek yükümlülüğü altındadır.

(2) Birliklerin Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri, aşağıdaki bilgileri yıllık olarak hazırlar ve genel kurula beyan eder:

a) Meslek birliğinden hak sahibi olarak alınan tutar.

b) Meslek birliğinden alınan diğer ödemeler ve bu gelirin nereden elde edildiği.

c) Meslek birliğinden elde edilen herhangi bir menfaat.

ç) Kişisel çıkarlar ile meslek birliği çıkarları arasında veya meslek birliğine karşı yükümlülükler ile başka kişilere ilişkin yükümlülükler arasında olabilecek fiili veya muhtemel çatışma.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Denetim
MADDE 60
(1) Birlikler idari ve mali yönden Bakanlığın denetimine tabidir. Bakanlık bu yetkisini kamu yararı kapsamında kullanır. Hak sahipleri ile meslek birlikleri arasındaki, toplu hak yönetiminin işleyişiyle ilgili olmayan münferit ihtilaflar Bakanlığın denetimine tabi değildir.

(2) Bu denetim; birliklerin Kanun, Yönetmelik, ilgili mevzuat ve birlik kapsamındaki görev ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi, defterlerin ve kayıtların mevzuata uygun olarak tutulması, tarifelerin Kanunda öngörülen esaslara göre düzenlenmesi, yönettikleri haklara ilişkin her türlü bedelin tahsilini ve dağıtımını mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi konularını kapsar.

(3) Bakanlıkça resen veya şikâyet üzerine her zaman denetim yapılabilir. Denetimler en az yirmi dört saat önce birliklere bildirilir.

(4) Denetim sırasında görevliler tarafından istenecek her türlü bilgi, belge ve kayıtların, birlik yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur. Denetim ile görevlendirilenler, kamu kurum ve kuruluşlarından, bankalar dahil gerçek ve tüzel kişilerden denetim görevi kapsamına giren hususla sınırlı olarak ilgili bilgi ve belgeyi isteme yetkisine sahiptir.

(5) Denetimlerde, görev ve yükümlülüklerin yerine getirilmediği, sözleşmelere uygun tahsilat veya dağıtımın yapılmadığı ya da yanlış ve haksız dağıtım yapıldığı, tarifelerin Kanunda belirlenen
esaslara göre düzenlenmediği veya mevzuata aykırı işlem tesis edildiğinin tespit edilmesi halinde Kanunun 42/B maddesi kapsamında işlem yapılır.

(6) Denetim sırasında, suç teşkil eden fiillerin tespit edilmesi halinde Bakanlık durumu derhal Cumhuriyet savcılığına ve birliğe/federasyona bildirir.

(7) Yapılan denetimin sonucu, Bakanlık tarafından denetim yapılan birliklere yazı ile bildirilir.

(8) Birliklerin genel kurul toplantılarında Bakanlık, temsilcilerini gözlemci olarak görevlendirebilir.

İlgili Mevzuat
MADDE 61
Bu Müzikbir Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği Tüzüğü’ nde hüküm bulunmayan hallerde Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yönergeler
MADDE 62
Birlik, Tüzükte öngörülen yönergeleri genel kurulda onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe koyar.

Yürürlük
MADDE 63
(1) Bu Tüzük genel kurulda kabul edildiği tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE
 64
Bu Tüzük hükümlerini genel kurul adına Müzikbir Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği Yönetim Kurulu yürütür.


YÖNETİM KURULU ÜYELERİ